نویسنده = �������� �������� ������������ ��������������