نویسنده = ������������ ������������
آنالیز سازه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی

دوره 31.2، شماره 3.2، آذر 1394، صفحه 49-58

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی