نویسنده = ���������� ��������������
مدل‌سازی عددی جریان در کانال‌های پیچان‌رودی با مقطع مرکب ذوزنقه‌یی

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 75-83

10.24200/j30.2018.2028.2066

فاطمه فرشی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدرضا چمنی؛ حسین عطوف