نویسنده = �������������� ������������ ��������������