نویسنده = ���������� ������������������ ��������
ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 131-139

10.24200/j30.2020.54432.2639

محمد علی داستان دیزناب؛ سیدمهدی موسوی؛ محمد کریمی مهرآبادی؛ محسن آخانی


بررسی رفتار تیرهای بتنی حاوی الیاف فولادی فاقد خاموت

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 85-94

10.24200/j30.2017.20100

محمد کریمی مهرآبادی؛ سید حمید هاشمی