نویسنده = ������������������ ��������
یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 99-108

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

دوره 2-26، شماره 2، مهر 1389، صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده


تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 21-27

عباس بابازاده؛ سیدرضا سیدعلیزاده گنجی


حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 53-57

هدایت ذکایی‌آشتیانی؛ امیرحسین شهپر؛ عباس بابازاده