نویسنده = ������������ ����������
مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله

دوره 37.2، شماره 2.2، شهریور 1400، صفحه 35-45

10.24200/j30.2020.55368.2728

نسترن عباسی؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ ابوذر جعفری؛ مریم نظری