نویسنده = ���������� ����������
بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 3-12

مرتضی خرمی؛ ابوالحسن وفائی؛ احمدامین خلیلی طبس


تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 51-59

مرتضی خرمی؛ عطاله حاجتی مدارایی؛ چنگیز دهقانیان