نویسنده = ������������ �������� ��������
مقایسه آیین نامه های مختلف برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع‌ها

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 131-138

محمدمهدی احمدی؛ احسان کشمیری


روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 13-21

محمد مهدی احمدی؛ محمدرضا کنگرانی فراهانی؛ ابوالفضل اسلامی