نویسنده = ������������ ������ ������
ارائه‌ی روابطی برای تعیین تغییر مکان لرزه‌یی ماندگار شیروانی‌ها، براساس داده‌های لرزه‌خیزی ایران

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 81-87

مسعود میر ابوطالبی؛ فرج الله عسگری؛ اورنگ فرزانه


معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-31

فرج اله عسگری؛ نوید گنجیان؛ اورنگ فرزانه