نویسنده = ���������������� ����������
مدل سازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 69-79

10.24200/j30.2018.2152.2115

شاهین دبیریان؛ سروش عباس پور؛ مصطفی خانزادی