نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اثر مشخصات خاک در سرعت بیشینه ذرات، ناشی از کوبش شمع با استفاده از آنالیز اجزاء محدود

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 117-124

بهزاد سعیدی؛ میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی


مشخصات دینامیکی عرشه‌ی مرکب اگزودرمیک با استفاده از تابع پاسخ بسامدی

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 61-70

حامد الهیاری؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوائی نیا؛ ابراهیم رحمانی