نویسنده = �������������� ���������� ����������
توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی

دوره 38.2، شماره 3.1، آذر 1401، صفحه 65-76

10.24200/j30.2022.60113.3085

رضا بابایی؛ احسان جباری؛ مرتضی اسکندری قادی


توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-64

میثم فراتی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ محمد رحیمیان