نویسنده = �������� ������
بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 45-51

علی پاک؛ سوده صمیمی


طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی