نویسنده = �������� ���������� �������� ������ ����������