بررسی اثر چرخه ی خشک و ترشدن در نفو ذپذیری خاک ماسه ی رس‌دار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی فنی و مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

در نوشتار حاضر، تغییرات ایجاد شده در نفوذپذیری خاک‌های ماسه‌یی رس‌دار با احتمال واقع شدن آن‌ها برای مدت‌طولانی در معرض خشکسالی بررسی شده است. خاک استفاده شده برای مطالعه‌ی حاضر، ترکیب ماسه‌ی فیروزکوه کد ۱۶۱ و رس کائولن با ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی ماسه بوده است. آزمایش‌های نفوذپذیری در دو مسیر خشک‌شدگی و ترشدگی با دستگاه سه‌محوری بر روی نمونه‌ها انجام شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که خشک‌شدگی و ترشدگی در نفوذپذیری نمونه‌ها در ابتدای عبور آب، به دلیل ایجاد ترک‌های ناشی از خشک شدن تأثیر قابل توجهی دارد و با گذشت زمان و جذب مجدد رطوبت توسط خاک، نفوذپذیری کاهش می‌یابد و به عدد ثابتی میل می‌کند. همچنین نمونه‌هایی که در مسیر خشک و تر شدن واقع شده بودند، نسبت به نمونه‌ی ساخته شده با رطوبت بهینه به دلیل ایجاد درز و ترک، نفوذپذیری بیشتری نشان داده‌اند. برای مثال، در ابتدای ورود آب به نمونه‌ی کاملاً خشک، ضریب نفوذپذیری آن نسبت به نمونه با رطوبت بهینه برابر 1/8 و 2/5 به ترتیب برای نمونه‌های حاوی ۲۰ و ۳۰ درصد رس بوده است. از طرفی آزمایش‌ها نشان دادند که لزوماً نمونه‌ی کاملاً خشک، بیشترین نفوذپذیری را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of wetting and drying cycle effect on the clayey sandy soil permeability

نویسندگان [English]

  • N. Ghobadpour
  • M. Hassanlourad
  • F. Kilanehei
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌m‌a‌m K‌h‌o‌m‌e‌i‌n‌i I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Drought and moisture reduction can weaken and crack soil structure, altering its shear strength and permeability. This paper investigates changes in permeability of clayey sandy soil undergoing drying and wetting cycles, which are often overlooked during the design and construction of earth structures such as embankments and dams. To conduct the investigation, a sandy soil called Firoozkooh sand No. 161 and a kaolinite clay soil were selected and mixed in varying ratios to produce soil samples. Two mixtures of sand and clay were prepared with 20% and 30% clay and 80% and 70% sand by weight, respectively. The sand used was poorly graded and the clay was low plastic. Test samples were created using the maximum dry unit weight and optimum moisture content obtained from standard compaction tests. Permeability tests were then conducted on the prepared samples in both drying and wetting directions using a common triaxial apparatus. In addition, some Scanning Electron Microscope (SEM) images were taken of the soil combinations. Results from the permeability tests revealed that the drying and wetting process initially has a significant effect on the water entrance to the sample due to soil cracking, and the soil permeability reduces over time as water passes through the soil and is absorbed by clay minerals, closing voids and cracks. Eventually, the permeability of all samples, including those that underwent drying and wetting, reached a relatively constant value, and seepage became stable. Moreover, the samples that underwent the drying and wetting processes showed higher permeability than the initial samples prepared with optimum moisture content. The test results also indicated that completely dried samples do not necessarily have the highest permeability. Furthermore, SEM images revealed that samples with 20% clay content had more voids compared to those with 30% clay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil permeability
  • clayey sand. Drying
  • wetting