نمایه نویسندگان

ا

 • اربابی قهرودی، مهدی طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی " [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 45-49]
 • اسماعیل‌زاده، نسرین نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 50-57]
 • الستی، فاطمه اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 23-29]

پ

 • پازوکی، محمد کاربرد بالقوه‌ی آنزیم‌ها در تصفیه‌ی ضایعات [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 62-75]

ح

خ

 • خیرالعموم، آزاده لیپوزوم‌ها، ابزاری در خدمت زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 37-44]

ر

 • رشیدیان، ژولیت طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی " [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 45-49]

س

ص

 • صنعتی، محمدحسین اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 23-29]

ع

 • علی یاری، رقیه ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 30-36]

ک

 • کرمی، علی مدیریت توسعه‌یی زیست‌فناوری [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 17-22]

م

 • ملبوبی، محمدعلی ره آورد‌های نوین زیست‌فناوری گیاهی [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 30-36]

ن

 • نصیراحمدی، احمد کاربرد بالقوه‌ی آنزیم‌ها در تصفیه‌ی ضایعات [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 62-75]

و

 • وثوقی، منوچهر زیست‌فناوری محیط زیست [دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، 1379، صفحه 7-16]