نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، عبدالجواد بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 61-66]
 • احمدی، علیرضا بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 61-66]
 • احمدی، محمدتقی تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون میانی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • احمدی، محمد مهدی روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 13-21]
 • احمد حمیدی، سجاد تعیین گام زمانی مناسب در تحلیل دینامیکی پل‌های فلزی راه‌آهن تحت بارهای متحرک [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 43-50]
 • ایرانی، فریدون تأثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته‌شده از مقاطع نورد سرد [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 103-108]
 • استکانچی، همایون تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 23-31]
 • اسدالله‌فردی، غلامرضا کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 133-145]
 • اسلامی، ابوالفضل روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 13-21]
 • اسلامی، ابوالفضل ارزیابی ظرفیت باربری محوری شمع‌ها به‌کمک نتایج آزمایش نفوذ مخروط C‌P‌T‌u محیط‌های دریایی ایران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 81-94]
 • اسمعیل پور استکانچی، همایون کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 105-118]
 • اشکو، زهرا بررسی مفهوم سطح ویژه‌ی سنگ‌دانه‌ها در تحلیل غیرخطی جریان در محیط‌های متخلخل دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-112]
 • افشار، محمد هادی بهره برداری بهینه از مخزن سد بااستفاده از روش جستجوی ممنوعه‌ی احتمالاتی رتبه-معیار و برازندگی-معیار [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 145-150]
 • امیرشاه کرمی، سیدعبدالعظیم تحلیل عددی اندرکنش زمین و شالوده‌های بزرگ با در نظر گرفتن اثرات ابعاد شالوده [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 95-102]

ب

 • بابازاده، عباس کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 113-119]
 • بابازاده، عباس تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 21-27]
 • بدری، سیدحامد بررسی سطوح عملکرد و احتمال سالیانه‌ی وقوع بیشینه‌ی تغییرمکان نسبی طبقات در قاب‌های خمشی فولادی کوتاه بااستفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 93-103]
 • بینش، سیدمحمد تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • بهار، امید ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی یک قاب خمشی ۱۶ طبقه‌ی بتنی تحت شتاب‌نگاشت‌های تولید شده با تبدیل موجک [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 37-47]
 • بهرامی، آرش تأثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته‌شده از مقاطع نورد سرد [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 103-108]

ت

 • تابناک، عادل بررسی عملکرد قاب‌های متقارن خمشی ویژه با دیوار برشی طراحی‌شده براساس بارگذاری استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-143]
 • تاجمیر ریاحی، حسین تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 23-31]
 • تسنیمی، عباسعلی تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون میانی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • تقی‌خانی، تورج بررسی رفتار کنترل‌کننده‌های اصطکاکی برای حفاظت لرزه‌یی تجهیزات حساس [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 147-154]

ح

 • حسان، مسعود مقایسه‌ی روش‌های مختلف شناسایی سیستم با به‌کارگیری نگاشت‌های حاصل از آزمایش ارتعاش محیطی مدل 1/2 یک ساختمان فولادی ۴ طبقه با اتصالات خورجینی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-130]
 • حسینی، برمک ارزیابی ظرفیت باربری محوری شمع‌ها به‌کمک نتایج آزمایش نفوذ مخروط C‌P‌T‌u محیط‌های دریایی ایران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 81-94]
 • حسینی نورزاد، سیدحسین بهره برداری بهینه از مخزن سد بااستفاده از روش جستجوی ممنوعه‌ی احتمالاتی رتبه-معیار و برازندگی-معیار [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 145-150]
 • حسینی هاشمی، بهرخ بررسی عملکرد قاب‌های متقارن خمشی ویژه با دیوار برشی طراحی‌شده براساس بارگذاری استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-143]
 • حقایق، علی وضعیت خرابی در خاک‌های ماسه‌یی تحت تنش‌های محصورکننده‌ی کم [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 99-106]

خ

 • خادمی، سعید برآورد بسامدها و اشکال مودی سدهای خاکی مسجدسلیمان و مارون بااستفاده از روش‌های کلاسیک و پیشرفته‌ی پردازش سیگنال [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 39-53]
 • خاوندی، علی رضا ارزیابی خستگی مخلوط‌های آسفالتی بر اساس پارامترهای انرژی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 87-92]
 • خرمی، مرتضی بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 3-12]
 • خزائی، جهانگیر تحلیل عددی اندرکنش زمین و شالوده‌های بزرگ با در نظر گرفتن اثرات ابعاد شالوده [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 95-102]
 • خلیلی طبس، احمدامین بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 3-12]
 • خوشبخت مروی، محمدمهدی دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 73-84]

د

 • دانشجو، فرهاد تعیین گام زمانی مناسب در تحلیل دینامیکی پل‌های فلزی راه‌آهن تحت بارهای متحرک [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 43-50]
 • دانشجو، فرهاد بررسی سطوح عملکرد و احتمال سالیانه‌ی وقوع بیشینه‌ی تغییرمکان نسبی طبقات در قاب‌های خمشی فولادی کوتاه بااستفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 93-103]
 • داودی، محمد مقایسه‌ی روش‌های مختلف شناسایی سیستم با به‌کارگیری نگاشت‌های حاصل از آزمایش ارتعاش محیطی مدل 1/2 یک ساختمان فولادی ۴ طبقه با اتصالات خورجینی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-130]
 • داودی، محمد برآورد بسامدها و اشکال مودی سدهای خاکی مسجدسلیمان و مارون بااستفاده از روش‌های کلاسیک و پیشرفته‌ی پردازش سیگنال [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 39-53]
 • درخشندی، مهدی ارزیابی روان‌گرایی خاک‌های ماسه‌یی رس‌دار با استفاده از معیارهای متداول مبتنی بر شکل‌پذیری [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-71]

ذ

 • ذکایی آشتیانی، هدایت کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 113-119]

ر

 • رافضی، بهزاد ارزیابی و پیشنهاد حالت بهینه برای اتصال R‌B‌S با کاهش در ارتفاع جان تیر [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 33-41]
 • رضویان امرئی، سیدعلی طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • رهنمای سپهر، سارا مدل‌سازی رفتار سخت‌شدگی المان‌های بتن مسلح تقویت شده با FRP در کشش خالص [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 11-19]

س

 • سیدعلیزاده گنجی، سیدرضا تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 21-27]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا بررسی پاسخ‌های پیچشی ساختمان‌های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 73-80]
 • سلطانی‌محمدی، مسعود مدل‌سازی رفتار سخت‌شدگی المان‌های بتن مسلح تقویت شده با FRP در کشش خالص [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 11-19]
 • سلیمانی، حسین ارزیابی و پیشنهاد حالت بهینه برای اتصال R‌B‌S با کاهش در ارتفاع جان تیر [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 33-41]

ش

 • شریف پور، امین تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-35]
 • شهبازی، ولی تأثیر جداسازی لرزه‌یی بر شکنندگی لرزه‌یی تجهیزات صلب بلوکی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 109-119]
 • شهپر، امیر حسین کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 113-119]

ص

 • صالحی، هادی بررسی رفتار کنترل‌کننده‌های اصطکاکی برای حفاظت لرزه‌یی تجهیزات حساس [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 147-154]
 • صفوی، حمید رضا کالیبراسیون و صحت‌سنجی مدل‌های کیفی رودخانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی زاینده‌رود [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 119-125]
 • صمدی، سیدیاسر کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 133-145]

ط

 • طاهرپور، ابوالفضل ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی یک قاب خمشی ۱۶ طبقه‌ی بتنی تحت شتاب‌نگاشت‌های تولید شده با تبدیل موجک [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 37-47]
 • طاهرشمسی، احمد تعیین ظرفیت بهینه‌ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تأمین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه‌ریزی خطی ـالگوریتم ژنتیک [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 79-86]
 • طاهر شمسی، احمد بررسی مفهوم سطح ویژه‌ی سنگ‌دانه‌ها در تحلیل غیرخطی جریان در محیط‌های متخلخل دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-112]
 • طباطبائی، زهرا معرفی اتصال خمشی تیر به ستون قوطی فولادی بااستفاده از صفحات کناری [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • طهماسبی، پژمان تغییرات جرمی در حین دگرسانی کانی‌زائی کانسار مس پرفیری میدوک، شهر بابک، کرمان، ایران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 121-132]

ع

 • عامری، محمود ارزیابی خستگی مخلوط‌های آسفالتی بر اساس پارامترهای انرژی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 87-92]
 • عدل‌پرور، محمد رضا ارائه‌ی مدل اندرکنش خاک و نگهدارنده‌ی اصلاح‌شده برای تحلیل لرزه‌یی میل‌مهارهای انبارهای هسته‌یی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 93-98]
 • عطارزاده، علی تعیین ظرفیت بهینه‌ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تأمین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه‌ریزی خطی ـالگوریتم ژنتیک [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 79-86]

ف

 • فاخر، علی دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 73-84]
 • فیضی خانکندی، سیامک بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 85-92]
 • فلاح زیارانی، مرتضی تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون میانی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • فهیمی‌فر، احمد روشی تحلیلی برای تخمین تغییر شکل‌های خزشی جدار تونل‌های دایروی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 67-72]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • قلندرزاده، عباس بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 85-92]
 • قلندرزاده، عباس بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 61-66]
 • قنبری، علی تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-35]
 • قهرمانی، ارسلان تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]

ک

 • کاظمی یکتا، سمیه بررسی مفهوم سطح ویژه‌ی سنگ‌دانه‌ها در تحلیل غیرخطی جریان در محیط‌های متخلخل دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-112]
 • کلانتری، افشین تأثیر جداسازی لرزه‌یی بر شکنندگی لرزه‌یی تجهیزات صلب بلوکی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 109-119]
 • کنگرانی فراهانی، محمدرضا روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 13-21]

م

 • محمودی، امیرحسن بررسی پاسخ‌های پیچشی ساختمان‌های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 73-80]
 • محمودآبادی، مسعود مقایسه‌ی روش‌های مختلف شناسایی سیستم با به‌کارگیری نگاشت‌های حاصل از آزمایش ارتعاش محیطی مدل 1/2 یک ساختمان فولادی ۴ طبقه با اتصالات خورجینی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-130]
 • مرادی شقاقی، طالب بررسی آزمایشگاهی اثر ورق‌های سخت‌کننده در رفتار ستون‌های فولادی پُرشده با بتن CFST [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 3-10]
 • میرزایی، علی ارزیابی تأثیر مکش بافتی، درجه‌ی اشباع و تراکم نسبی برروی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی خاک‌های ماسه‌یی رُس‌دار غیراشباع [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • میر قاسمی، علی اصغر بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 85-92]
 • میرهاشمی، سیدمحمد طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • مستی، کامران شکل‌پذیری و طول (قطر) مفصل در اتصال‌های بتن‌آرمه با بتن خودمتراکم (S‌C‌C) و مدل اجزاء محدود [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 127-136]
 • مشکانی، محمدرضا کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 133-145]
 • معرفت، محمدصادق دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 73-84]
 • مقدس تفرشی، سید ناصر تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 29-35]
 • مقصودی، علی اکبر شکل‌پذیری و طول (قطر) مفصل در اتصال‌های بتن‌آرمه با بتن خودمتراکم (S‌C‌C) و مدل اجزاء محدود [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 127-136]
 • ملکی، محمد یک مدل رفتاری کشسانی خمیری - خمیری لزجی برای خاک‌ها [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]
 • ملکی، محمد وضعیت خرابی در خاک‌های ماسه‌یی تحت تنش‌های محصورکننده‌ی کم [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 99-106]
 • منشی زاده تهرانی، فرشاد روشی تحلیلی برای تخمین تغییر شکل‌های خزشی جدار تونل‌های دایروی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 67-72]
 • موسوی، سیدجمشید تعیین ظرفیت بهینه‌ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تأمین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه‌ریزی خطی ـالگوریتم ژنتیک [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 79-86]

ن

 • ناطقی الهی، فریبرز بررسی آزمایشگاهی اثر ورق‌های سخت‌کننده در رفتار ستون‌های فولادی پُرشده با بتن CFST [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 3-10]
 • ناطقی الهی، فریبرز معرفی اتصال خمشی تیر به ستون قوطی فولادی بااستفاده از صفحات کناری [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]

و

 • واعظی، دانیال تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 23-31]
 • والامنش، وحید کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 105-118]
 • وثوقی فر، حمیدرضا ارائه‌ی مدل اندرکنش خاک و نگهدارنده‌ی اصلاح‌شده برای تحلیل لرزه‌یی میل‌مهارهای انبارهای هسته‌یی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 93-98]
 • وطنی اسکویی، اصغر بررسی زمان تناوب و میرایی مؤثر قاب‌های بتن مسلح با ارتفاع کوتاه تا متوسط [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-12]
 • وفایی، ابوالحسن کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 105-118]
 • وفایی، ابوالحسن تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 23-31]
 • وفائی، ابوالحسن بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 3-12]

ه

 • هاتف، نادر تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • هزارخانی، اردشیر تغییرات جرمی در حین دگرسانی کانی‌زائی کانسار مس پرفیری میدوک، شهر بابک، کرمان، ایران [دوره 2-26، شماره 3، 1389، صفحه 121-132]
 • هوگ، کاره بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی [دوره 2-26، شماره 1، 1389، صفحه 85-92]

ی

 • یثربی، سید شهاب‌ الدین ارزیابی تأثیر مکش بافتی، درجه‌ی اشباع و تراکم نسبی برروی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی خاک‌های ماسه‌یی رُس‌دار غیراشباع [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 55-67]
 • یزدانی، سعید بررسی تأثیر رفتار هیدرومکانیکی درزه‌ها در ایمنی تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • یزدانی، محمود بررسی تأثیر رفتار هیدرومکانیکی درزه‌ها در ایمنی تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی [دوره 2-26، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]