نمایه نویسندگان

د

  • دیلمقانی، میترا فهرستگان مقالات "شریف" دوره پنجساله [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 83-87]

س

  • سیدروفسکی، فرنک مقایسه آموزش مهندسی در ایالات متحده امریکا و مجارستان [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 42-43]

ص

  • صالحی، علی اکبر گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1) [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 3-23]

ک

  • کیوانی، جعفر گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1) [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 3-23]

م

  • م.بقاعی، داور شیمی درقرن آینده و راهبرد آموزشی ما [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 29-36]
  • مقداری، علی بررسی و مقایسه هزینه‌های تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی در برخی از دانشگاه‌های خارج با ایران [دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، 1376، صفحه 24-28]