نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، مهرداد رفتار دینامیکی سازه‌های متداول بر روی پایه‌های جدایش یافته (Base Ioslation) در برابر زلزله [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 63-64]

ت

 • تهرانی زاده، محسن رفتار دینامیکی سازه‌های متداول بر روی پایه‌های جدایش یافته (Base Ioslation) در برابر زلزله [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 63-64]

ح

 • حریری، عبدالعلی تأملی در نظام جدید آموزش متوسط و دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 40-50]

ر

ص

ع

 • علوی، بابک طراحی لرزه‌ای سازه‌ها براساس طیف پاسخ غیرخطی [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 45-49]

غ

ف

 • فیاض‌بخش، محمدعلی پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 51-59]
 • فقیه، نظام‌الدین کیفیت آموزش و پژوهش در ارتباط با معیشت دانشگاهیان و چگونگی بهبود آن [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 36-39]
 • فلامکی، منصور جایگاه‌ها و خاستگاه‌های مهندسی و معماری [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 38-42]

ق

 • قائم، گیسو افزایش جمعیت، مشکل مسکن و معماری بی‌هویت آن [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 62-63]
 • قنبر، افسانه شناخت مدیریت پژوهشی در ایران با مروری بر تجربیات کشورهای دیگر [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 18-29]

ک

 • کاوه، علی شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2) [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 67-78]
 • کاوه، علی شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 26-33]

گ

 • گویا، محسن نکته‌های اصولی و ایمنی در معماری و مهندسی سازه‌های مناطق زلزله خیز [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 58-59]

م

ی

 • یوسف‌پور، حسین شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2) [دوره 11، شماره 11، 1374، صفحه 67-78]
 • یوسف‌پور، حسین شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان [دوره 11، شماره 10، 1374، صفحه 26-33]