نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، بیتا تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 129-136]
 • آیتی، بیتا مقایسه‌ی قابلیت دو اکسیدکننده‌ی N‌a‌I‌O$_4$ و N‌a‌B‌r‌O$_3$ بر بهبود فرایند فتوکاتالیستی U‌V/T‌i‌O$_2$ در حذف رنگ‌زای آبی مستقیم ۷۱ [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 57-65]
 • آیتی، بیتا بررسی سینتیک حذف آنتی‌بیوتیک اکسی‌ تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانو ذرات آهن [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 13-20]
 • آذربخت، علیرضا بررسی اثرات اندرکنش خاک ـ پی ـ سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل هسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 21-31]
 • آذربخت، علیرضا اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • آذربخت، علیرضا خوشه‌بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه‌یی برای نواحی لرزه‌خیز ایران [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 79-90]

ا

 • احمدی، محمد مهدی تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده‌ها [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 95-106]
 • اژدری، محسن مطالعه‌ی آزمایشگاهی ضریب فشار جانبی مخلوط ماسه ـ بنتونیت غیراشباع در حالت سکون [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 27-32]
 • استکانچی، همایون کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 109-118]
 • اسلامی، ابوالفضل بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره‌ی شمع‌های درجای مستقر در سنگ [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریزشمع‌ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه‌آهن [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 59-72]
 • اسماعیلی، مرتضی مطالعه‌ی موردی بر روی تأثیر شکل گودال‌های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 81-87]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 23-33]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (G‌F‌R‌P) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 13-23]
 • اصفهانی، محمدرضا اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند (U‌H‌P‌C) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 63-72]
 • افشار، عباس شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 3-11]
 • اقتصادی، وحید بررسی تأثیر شکل‌بندی مهاربندها در قاب‌های فولادی دوبعدی در رفتار این قاب‌ها با استفاده از تحلیل غیرارتجاعی مرتبه‌ی دوم [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 47-60]
 • امامی، ابراهیم بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی اتصالات بتن‌آرمه‌ی مقاوم‌سازی‌شده با دستک فلزی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 45-55]
 • امتناع، مجتبی بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 117-125]
 • امینی آهی دشتی، رضا روش جدید پیش‌بینی نشست آنی شالوده‌های سطحی با استفاده از سختی حداکثر خاک‌ها [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 11-21]
 • اندرامی، سید مهدی کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 109-118]
 • اوحدی، وحیدرضا تغییرات ظرفیت نگهداری آلاینده در خاک‌های کربناتی و استفاده از E‌D‌T‌A در رفع آلودگی سرب از کائولینیت کربناتی آلوده [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 3-11]
 • اوحدی، وحیدرضا مطالعه‌ی تغییر مشخصات کائولینیت و بنتونیت در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 65-72]
 • اورنقی، هادی تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 13-24]

ب

 • بیات کشکولی، سمیرا ویژگی‌های مهندسی نانو ـ بتن سبک و اثر آن در رفتار لرزه‌یی سازه‌های ساختمانی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 3-12]
 • باقری، سامان ارزیابی گیرداری جزئی موجود در اتصالات ساده‌ی فولادی با نبشی تحت بارگذاری ثقلی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 137-146]
 • براتی، خالق تدوین مدل تحلیل سلسله‌مراتبی جهت انتخاب روش مناسب اجرای پروژه‌ها [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 117-123]
 • برقیان، مجید پیشنهاد مهاربند کابلی جدید برای مقاوم‌سازی قاب‌های فولادی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 121-127]
 • برقیان، مجید بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 117-125]
 • برقعی، سیدمهدی بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 97-105]
 • بلوری بزاز، جعفر بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 85-95]
 • بینش، سیدمحمد تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک‌های چسبنده [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 137-147]
 • بهنام فر، فرهاد مقایسه‌ی روش‌های انتگرال‌گیری صریح و ضمنی در شبیه‌سازی مرکب با استفاده از عملیات تکرارشونده‌ی عددی روی زیرسازه‌ها [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 43-51]

پ

 • پرتویان نوزاد، مهدی بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 23-33]
 • پروایی لات لیلی، یاسر بررسی تأثیر قطر شمع در مدول و ضریب عکس‌العمل‌افقی بستر با درنظرگرفتن اثرات بار محوری و ناهمگنی خاک [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 3-10]
 • پنبه کار بیشه، معصومه مقایسه‌ی قابلیت دو اکسیدکننده‌ی N‌a‌I‌O$_4$ و N‌a‌B‌r‌O$_3$ بر بهبود فرایند فتوکاتالیستی U‌V/T‌i‌O$_2$ در حذف رنگ‌زای آبی مستقیم ۷۱ [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 57-65]
 • پورحسینی، رضا ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه‌ی سست مقاوم‌شده با لایه‌ی ماسه‌ی مسلح [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 73-79]
 • پورزعفرانی، مصطفی مطالعه‌ی تغییر مشخصات کائولینیت و بنتونیت در اثر اعمال حرارت از دیدگاه ریزساختاری [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 65-72]

ت

 • تاج الدینی، میلاد بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 35-44]
 • تجلی، مصعب رضا بررسی اثر بیه‌ی عرشه در پاسخ دینامیکی پل با درنظرگرفتن اندرکنش دینامیکی پل ـ قطار [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 33-41]
 • تسنیمی، عباسعلی رفتار لرزه‌یی میان‌قاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح تحت اثر هم‌زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 109-119]
 • تسنیمی، عباسعلی ویژگی‌های مهندسی نانو ـ بتن سبک و اثر آن در رفتار لرزه‌یی سازه‌های ساختمانی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 3-12]
 • تسنیمی، عباسعلی اصلاح مدل بزرگ‌مقیاس رانکین ـ هیل و الگوریتم حل آن برای تحلیل غیرخطی دیوارهای آجری [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 21-31]
 • تقی خانی، تورج تأثیر جرم میراگر تنظیم‌شده بر روی احتمال وقوع خرابی در سازه‌ی قاب خمشی فولادی [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 23-29]
 • تقی خانی، تورج تعیین مقادیر بهینه‌ی پارامترهای جداگر اصطکاکی پاندولی سه‌گانه تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 31-45]
 • تورینی، نازلی پیش‌بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از الگوریتم نرو ـ فازی (مطالعه‌ی موردی: ایستگاه‌های تهران و تبریز) [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 139-147]
 • توکلی، حمیدرضا اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 81-93]
 • توکلی، داود بررسی بتن حاوی پوزولان کاشی ضایعاتی به همراه میکروسیلیس [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 125-133]

ج

 • جعفری، عطا بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره‌ی شمع‌های درجای مستقر در سنگ [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • جلالی، میثم بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت‌های ابداعی دست‌ساز ساخته‌شده از F‌R‌P در مقایسه با خاموت‌های فلزی در اتصالات بتن مسلح، تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 125-135]
 • جلیلوند، سروش بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 53-61]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی مدل‌سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته‌ی سنگی با استفاده از شبکه‌ی شکستگی مجزا [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 107-116]

ح

 • حاجی کاظمی، حسن مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 61-67]
 • حداد، عبدالحسین روش جدید پیش‌بینی نشست آنی شالوده‌های سطحی با استفاده از سختی حداکثر خاک‌ها [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 11-21]
 • حیدری، علی بررسی بتن حاوی پوزولان کاشی ضایعاتی به همراه میکروسیلیس [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 125-133]
 • حسامی کرمانی، مسعود رضا پیش‌بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از الگوریتم نرو ـ فازی (مطالعه‌ی موردی: ایستگاه‌های تهران و تبریز) [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 139-147]
 • حسنی، امیرحسام بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 97-105]
 • حسینی، هاجر شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 117-123]
 • حسن زاده، پریسا بررسی سینتیک حذف آنتی‌بیوتیک اکسی‌ تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانو ذرات آهن [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 13-20]
 • حسین زاده، یوسف بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 117-125]
 • حسینعلی پور، مجتبی شناسایی معیارهای انتخاب بین سیستم ساخت سنتی و بتنی قالب تونلی در پروژه‌های انبوه‌سازی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 129-138]
 • حسینی ناوی، سید نوید ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه‌ی سست مقاوم‌شده با لایه‌ی ماسه‌ی مسلح [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 73-79]
 • حسینی واعظ، سیدروح اله مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 107-116]
 • حق اللهی، عباس ارائه‌ی شیوه‌یی نو برای توزیع بار لغزش میراگر اصطکاکی F‌B‌P در ارتفاع قاب خمشی فولادی بهسازی‌شده [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 125-132]

خ

 • خاجی، ناصر روش معادلات مجزا برای حل مسائل دوبعدی الاستودینامیک در حوزه‌ی بسامد [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • خاکپور، کمیل تأثیر سختی کلاهک در رفتار گروه شمع تحت اثر بار زلزله [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 25-34]
 • خالصه دهقان، مصطفی بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 117-125]
 • خانزادی، مصطفی شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 3-11]
 • خیر، فرید بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریزشمع‌ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه‌آهن [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 59-72]
 • خیرالدین، علی بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی اتصالات بتن‌آرمه‌ی مقاوم‌سازی‌شده با دستک فلزی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 45-55]
 • خیرالدین، علی مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 107-116]
 • خلیلی، زهره تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 97-106]

د

 • دالوند، احمد بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت‌های ابداعی دست‌ساز ساخته‌شده از F‌R‌P در مقایسه با خاموت‌های فلزی در اتصالات بتن مسلح، تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 125-135]
 • درویشان، احسان ارزیابی رفتار لرزه‌یی سازه‌های فولادی با مهاربندی کمانش تاب به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس‌شده [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 13-20]
 • دهقانی، ایوب طراحی و ساخت کامپوزیت E‌C‌C با الیاف پلی‌وینیل الکل و برآورد آزمایشگاهی و تحلیلی ویژگی‌های مهندسی کامپوزیت جدید [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 45-57]

ذ

 • ذاکری، جبار علی مطالعه‌ی موردی بر روی تأثیر شکل گودال‌های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 81-87]

ر

 • راحمی، امیرعباس الگوی نوین هموارشده‌ی توزیع برش پایه برای طرح لرزه‌یی قاب‌های خمشی مستوی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 33-42]
 • راعی، سعید تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک‌های چسبنده [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 137-147]
 • ربیعی، زهره بررسی رفتار منابع سنگ داغ خشک (H‌D‌R) در حین تحریک هیدرولیکی با استفاده از روش‌های عددی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 91-100]
 • رجبی، الهام بررسی اثرات اندرکنش خاک ـ پی ـ سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل هسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 21-31]
 • رخشانی مهر، مهراله اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند (U‌H‌P‌C) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 63-72]
 • رخشانی مهر، مهرانه بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (G‌F‌R‌P) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 13-23]
 • رضازاده، سامیه بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره‌ی شمع‌های درجای مستقر در سنگ [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • رهگذر، فرهاد ارزیابی رفتار لرزه‌یی سازه‌های فولادی با مهاربندی کمانش تاب به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس‌شده [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 13-20]
 • روح پرور، مهدی ارائه‌ی یک مدل تحلیلی برای تخصیص کمّی ریسک در پروژه‌های ساخت [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 69-75]
 • رئیسی دهکردی، سلمان تأثیر رفتار کاهنده‌ی چرخه‌ی هیسترزیس در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی برای قاب‌های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 97-108]

ز

 • زمردیان، سیدمحمدعلی بررسی تأثیر تثبیت‌کننده‌های شیمیایی نوین در فرسایش داخلی در سدهای خاکی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 73-78]
 • زین الدینی، مصطفی کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 109-118]

س

 • سالاری، محمود بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 97-105]
 • ستاری، محمدجواد بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک تحت اثر مؤلفه‌های قائم و افقی زلزله [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 133-145]
 • سرو قدمقدم، عبدالرضا تأثیر رفتار کاهنده‌ی چرخه‌ی هیسترزیس در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی برای قاب‌های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 97-108]
 • سروقد مقدم، عبدالرضا بررسی تأثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوارهای برشی بتنی کوتاه [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 119-127]
 • سلطانی، ابوالفضل ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله‌ی طرح به شتاب‌های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان‌های ساری و فریدون‌شهر [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 135-142]
 • سلطانی محمدی، مسعود مطالعه‌ی عددی مکانیزم‌های مؤثر در رفتار لرزه‌یی سازه‌ی زیرزمینی مدفون در خاک‌های ماسه‌یی سطرجدید سُست با پتانسیل روان‌گرایی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 15-25]
 • سلطانی محمدی، مسعود رفتار لرزه‌یی میان‌قاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح تحت اثر هم‌زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 109-119]
 • سلماسی، فرزین تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 13-24]
 • سهرابی، نازنین تعیین ضخامت بهینه‌ی لایه‌ی خاک درشت‌دانه‌ی محصورکننده‌ی ژئوگرید و مهار ـ شبکه در خاک چسبنده [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 89-98]

ش

 • شامخی امیری، محمد ارائه‌ی روابط کاهندگی برای بیشینه‌ی شتاب افقی و قائم جنبش‌های نیرومند زمین در فلات ایران با استفاده از الگوریتم توسعه‌ی ژنی (G‌E‌P) [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 85-95]
 • شاه بیک، شریف بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 53-61]
 • شیخی، مرتضی مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 61-67]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی اتصالات بتن‌آرمه‌ی مقاوم‌سازی‌شده با دستک فلزی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 45-55]
 • شربتدار، محمدکاظم مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 107-116]
 • شربتدار، محمد کاظم بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت‌های ابداعی دست‌ساز ساخته‌شده از F‌R‌P در مقایسه با خاموت‌های فلزی در اتصالات بتن مسلح، تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 125-135]
 • شریفی، پیام مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بستر مسلح با ژئوسل لایه‌یی تحت بارگذاری سیکلی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 75-83]
 • شرف خواه، مهدی ارزیابی ظرفیت باربری شمع‌های بتنی درجا در ماسه با کمک نتایج آزمایش بارگذاری [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • شریف زاده، مصطفی مدل‌سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته‌ی سنگی با استفاده از شبکه‌ی شکستگی مجزا [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 107-116]
 • شهروزی، محسن الگوی نوین هموارشده‌ی توزیع برش پایه برای طرح لرزه‌یی قاب‌های خمشی مستوی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 33-42]
 • شوش پاشا، عیسی ارزیابی ظرفیت باربری شمع‌های بتنی درجا در ماسه با کمک نتایج آزمایش بارگذاری [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]

ص

 • صیادی، مجتبی بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 97-105]
 • صادق آذر، مجید بررسی اثر بیه‌ی عرشه در پاسخ دینامیکی پل با درنظرگرفتن اندرکنش دینامیکی پل ـ قطار [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 33-41]
 • صادق زادگان، رضا تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 33-43]
 • صیدی سیدشکری، شهرام ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله‌ی طرح به شتاب‌های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان‌های ساری و فریدون‌شهر [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 135-142]
 • صرافی، بهرنگ مدل‌سازی اجزای محدود دیوارهای آجری کلافدار ساخته‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ی زلزله‌ی ایران [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 43-51]
 • صراف ماموری، رسول تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 129-136]
 • صفری زنجانی، مسعود تغییرات ظرفیت نگهداری آلاینده در خاک‌های کربناتی و استفاده از E‌D‌T‌A در رفع آلودگی سرب از کائولینیت کربناتی آلوده [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 3-11]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 117-123]
 • طاهرخانی، حسن بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 35-44]

ع

 • عرب زاده، ابوالفضل بررسی پارامتریک رفتار یک تیر همبند فولادی پیشنهادی در سازه‌های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه‌یی [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]
 • عشقی، ساسان مدل‌سازی اجزای محدود دیوارهای آجری کلافدار ساخته‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ی زلزله‌ی ایران [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 43-51]
 • علیایی، محمد تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 97-106]
 • علیایی، محمد تأثیر سختی کلاهک در رفتار گروه شمع تحت اثر بار زلزله [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 25-34]
 • علیزاده، طیب بررسی و واسنجی مدل‌های رفتاری پرتابه و هدف در مدل‌سازی برخورد پرتابه‌ی فولادی با هدف بتنی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 101-115]
 • علی نژاد، محسن رفتار لرزه‌یی میان‌قاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح تحت اثر هم‌زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 109-119]
 • عمرانیان، احسان بررسی پارامتریک رفتار یک تیر همبند فولادی پیشنهادی در سازه‌های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه‌یی [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]

ف

 • فتحی، مجتبی بررسی تأثیر میراگرهای الحاقی در پاسخ دینامیکی سازه‌های جداسازی‌شده‌ی لرزه‌یی تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و دور [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 67-74]
 • فرسادی زاده، داود تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 13-24]

ق

 • قادری زفره ئی، فرهاد تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 129-136]
 • قارونی نیک، مرتضی بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریزشمع‌ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه‌آهن [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 59-72]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی رفتار لرزه‌یی سازه‌های فولادی با مهاربندی کمانش تاب به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس‌شده [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 13-20]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارائه‌ی روابط کاهندگی برای بیشینه‌ی شتاب افقی و قائم جنبش‌های نیرومند زمین در فلات ایران با استفاده از الگوریتم توسعه‌ی ژنی (G‌E‌P) [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 85-95]
 • قدرتی امیری، غلامرضا مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 107-116]
 • قربانی، علی بررسی تأثیر قطر شمع در مدول و ضریب عکس‌العمل‌افقی بستر با درنظرگرفتن اثرات بار محوری و ناهمگنی خاک [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 3-10]
 • قربانی، علی تثبیت ماسه‌ی سیلتی مسئله‌دار با استفاده از میکروسیلیس و آهک جهت کاهش میزان تورم و افزایش توان باربری [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 77-85]
 • قلندرزاده، عباس بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 23-33]
 • قلهکی، مجید بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک تحت اثر مؤلفه‌های قائم و افقی زلزله [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 133-145]

ک

 • کاظم جعفری، محمد ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 107-116]
 • کاملی، محسن شناسایی معیارهای انتخاب بین سیستم ساخت سنتی و بتنی قالب تونلی در پروژه‌های انبوه‌سازی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 129-138]
 • کاوه، علی تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم‌های بهینه‌سازی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 117-124]
 • کرمی، سعید ارائه‌ی شیوه‌یی نو برای توزیع بار لغزش میراگر اصطکاکی F‌B‌P در ارتفاع قاب خمشی فولادی بهسازی‌شده [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 125-132]
 • کریمی، مسعود تثبیت ماسه‌ی سیلتی مسئله‌دار با استفاده از میکروسیلیس و آهک جهت کاهش میزان تورم و افزایش توان باربری [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 77-85]
 • کرم بخش، پویا تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده‌ها [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 95-106]
 • کرمی محمدی، رضا مطالعه‌ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه‌یی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 73-80]
 • کرمی محمدی، رضا مقاوم‌سازی بهینه‌ی قاب خمشی فولادی با استفاده از روش توزیع یکنواخت تغییرشکل‌ها [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 43-50]
 • کشاورز، جواد بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌یی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 85-95]
 • کلانی ساروکلایی، لیلا اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 81-93]
 • کمالیان، محسن ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 107-116]
 • کمک پناه، علی تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 33-43]
 • کوه پیما، حمیدرضا بررسی تأثیر تثبیت‌کننده‌های شیمیایی نوین در فرسایش داخلی در سدهای خاکی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 73-78]

گ

 • گرامی، محسن بررسی تأثیر شکل‌بندی مهاربندها در قاب‌های فولادی دوبعدی در رفتار این قاب‌ها با استفاده از تحلیل غیرارتجاعی مرتبه‌ی دوم [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 47-60]
 • گلستانی، علی اکبر تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده‌ها [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 95-106]
 • گنجی، عباس ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 107-116]
 • گنجی دوست، حسین تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 129-136]
 • گنجی دوست، حسین بررسی سینتیک حذف آنتی‌بیوتیک اکسی‌ تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانو ذرات آهن [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 13-20]

ل

 • لاهیجی، مریم بررسی عملکرد زئولیت‌های طبیعی در کاهش میزان شوری آب‌های زیرزمینی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 97-105]
 • لشکری، علی اصلاح یک مدل رفتاری برای شبیه‌سازی رفتار ماسه‌های لای‌دار [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 3-13]

م

 • مازندرانی، حامد ارائه‌ی یک مدل تحلیلی برای تخصیص کمّی ریسک در پروژه‌های ساخت [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 69-75]
 • متین نیکو، حمید کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 109-118]
 • محمدی، مجید بررسی اثر و نحوه‌ی تقویت ناشی از ضوابط کنترل تغییرمکان در رفتار غیرخطی لرزه‌یی قاب‌های فولادی لاغر [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 53-63]
 • محمدی، محمد مطالعه‌ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه‌یی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 73-80]
 • محمدی دارانی، فرهاد بررسی تأثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوارهای برشی بتنی کوتاه [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 119-127]
 • محمودی صاحبی، موسی ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله‌ی طرح به شتاب‌های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان‌های ساری و فریدون‌شهر [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 135-142]
 • مخدومی، اکبر بررسی تأثیر میراگرهای الحاقی در پاسخ دینامیکی سازه‌های جداسازی‌شده‌ی لرزه‌یی تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و دور [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 67-74]
 • مرادلو، جواد بررسی و واسنجی مدل‌های رفتاری پرتابه و هدف در مدل‌سازی برخورد پرتابه‌ی فولادی با هدف بتنی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 101-115]
 • میرجلالی، مریم السادات مقاوم‌سازی بهینه‌ی قاب خمشی فولادی با استفاده از روش توزیع یکنواخت تغییرشکل‌ها [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 43-50]
 • میرزاجانی، محسن روش معادلات مجزا برای حل مسائل دوبعدی الاستودینامیک در حوزه‌ی بسامد [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • میرزائی فیلستان، سعید تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 13-24]
 • میرکاظمی، سیده سمانه بررسی اثر و نحوه‌ی تقویت ناشی از ضوابط کنترل تغییرمکان در رفتار غیرخطی لرزه‌یی قاب‌های فولادی لاغر [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 53-63]
 • مسیبی، سید علی مطالعه‌ی موردی بر روی تأثیر شکل گودال‌های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 81-87]
 • مشیرآبادی، سعید مطالعه‌ی عددی مکانیزم‌های مؤثر در رفتار لرزه‌یی سازه‌ی زیرزمینی مدفون در خاک‌های ماسه‌یی سطرجدید سُست با پتانسیل روان‌گرایی [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 15-25]
 • معین دباری، حسام الدین تأثیر جرم میراگر تنظیم‌شده بر روی احتمال وقوع خرابی در سازه‌ی قاب خمشی فولادی [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 23-29]
 • معین درباری، حسام الدین تعیین مقادیر بهینه‌ی پارامترهای جداگر اصطکاکی پاندولی سه‌گانه تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 31-45]
 • مفید، مسعود تدوین مدل تحلیل سلسله‌مراتبی جهت انتخاب روش مناسب اجرای پروژه‌ها [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 117-123]
 • مقدس تفرشی، سیدناصر مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بستر مسلح با ژئوسل لایه‌یی تحت بارگذاری سیکلی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 75-83]
 • مقصودی، علی اکبر تأثیر پوزولان و فیلر بر نتایج فاز خمیری، مقاومت و رفتار محصورشده‌ی نانوبتن خودمتراکم مقاومت بالا [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 99-107]
 • ملاعلی، مصطفی مدل‌سازی عددی شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی با اجزاء محدود توسعه‌یافته [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 3-11]
 • مینایی، زهرا خوشه‌بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه‌یی برای نواحی لرزه‌خیز ایران [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 79-90]
 • منقسم جهرمی، محسن مطالعه‌ی آزمایشگاهی ضریب فشار جانبی مخلوط ماسه ـ بنتونیت غیراشباع در حالت سکون [دوره 2-30، شماره 3، 1393، صفحه 27-32]
 • مهدوی داهوئی، وحیدرضا تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم‌های بهینه‌سازی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 117-124]
 • مهین روستا، رضا بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 35-44]
 • موسوی، سید روح الله بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (G‌F‌R‌P) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 13-23]
 • موسوی، سید روح الله اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند (U‌H‌P‌C) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 63-72]
 • موسوی، مهدی اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]

ن

 • نادرپور، حسین مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳) [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 107-116]
 • ناطق الهی، فریبرز طراحی و ساخت کامپوزیت E‌C‌C با الیاف پلی‌وینیل الکل و برآورد آزمایشگاهی و تحلیلی ویژگی‌های مهندسی کامپوزیت جدید [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 45-57]
 • نجارزادگان، ایمان مقایسه‌ی روش‌های انتگرال‌گیری صریح و ضمنی در شبیه‌سازی مرکب با استفاده از عملیات تکرارشونده‌ی عددی روی زیرسازه‌ها [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 43-51]
 • نجفی، مهدی پیشنهاد مهاربند کابلی جدید برای مقاوم‌سازی قاب‌های فولادی [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 121-127]
 • نجفی زاده، جعفر ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 107-116]
 • نصیرزاده، فرناد شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 3-11]
 • نصیرزاده، فرناد ارائه‌ی یک مدل تحلیلی برای تخصیص کمّی ریسک در پروژه‌های ساخت [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 69-75]
 • نوائی نیا، بهرام حل دقیق ارتعاش آزاد صفحات ایزوتروپ مستطیلی ضخیم بر روی تکیه‌گاه‌های ساده با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 33-41]
 • نوائی نیا، بهرام اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 81-93]
 • نوری، میثم تأثیر پوزولان و فیلر بر نتایج فاز خمیری، مقاومت و رفتار محصورشده‌ی نانوبتن خودمتراکم مقاومت بالا [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 99-107]
 • نوری زاده، محمد اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]

و

 • واثقی امیری، جواد اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 81-93]
 • وافی تبریزی، نوید ارزیابی گیرداری جزئی موجود در اتصالات ساده‌ی فولادی با نبشی تحت بارگذاری ثقلی [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 137-146]
 • وثوقی، علیرضا بررسی کمانش دمایی تیرهای مدرج هدفمند با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 127-132]
 • وفایی، ابوالحسن بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز [دوره 2-30، 1.2، 1393، صفحه 53-61]

ه

 • هاتف، نادر تعیین ضخامت بهینه‌ی لایه‌ی خاک درشت‌دانه‌ی محصورکننده‌ی ژئوگرید و مهار ـ شبکه در خاک چسبنده [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 89-98]
 • هاتف، نادر شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 117-123]

ی

 • یثربی، سیدشهاب الدین تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری [دوره 2-30، شماره 2، 1393، صفحه 97-106]
 • یزدانی، محمود مدل‌سازی عددی شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی با اجزاء محدود توسعه‌یافته [دوره 2-30، 4.1، 1393، صفحه 3-11]
 • یزدانی، محمود بررسی رفتار منابع سنگ داغ خشک (H‌D‌R) در حین تحریک هیدرولیکی با استفاده از روش‌های عددی [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 91-100]
 • یزدان دوست، مجید تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی [دوره 2-30، 1.1، 1393، صفحه 33-43]
 • یعقوبی فر، امیر اصلاح مدل بزرگ‌مقیاس رانکین ـ هیل و الگوریتم حل آن برای تحلیل غیرخطی دیوارهای آجری [دوره 2-30، 4.2، 1393، صفحه 21-31]