نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • آتش‌سوزی مقاومت برشی نهایی پانلهای جان سخت‌نشده با نسبت ابعادی بزرگ تحت دماهای بالا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 63-73]
 • آتش‌سوزی پس از زلزله اصلاح برش پایه ی قاب خمشی فولادی به منظور تأمین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله [37.2، 2.1، 1400، صفحه 93-103]
 • آزمایش برش مستقیم تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم ـ مسلح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 133-143]
 • آزمایش برش مستقیم ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس بررسی رفتار برشی و بیرون‌کشش استاتیکی ژئوکامپوزیت مدفون درخاک دو لایه [37.2، 3.1، 1400، صفحه 51-62]
 • آزمایش بیرون‌کشش بررسی رفتار برشی و بیرون‌کشش استاتیکی ژئوکامپوزیت مدفون درخاک دو لایه [37.2، 3.1، 1400، صفحه 51-62]
 • آزمایش سه‌محوری عملکرد ستون سنگی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آزمایش‌ سه ‌محوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 131-137]
 • آزمایش سه‌محوری بررسی تأثیر هم زمان زمان ماند، مولاریته و غلظت محلول باکتری در مقاومت برشی خاک های ماسه یی تثبیت شده با روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 27-37]
 • آزمایش فشاری تک‌محوره مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]
 • آزمایش میز لرزه‌یی مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله [37.2، 2.2، 1400، صفحه 35-45]
 • آزمایش‌های سه‌محوری ارزیابی اثر میرایی محلی در مدل‌سازی سه بعدی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح دانه‌یی با استفاده از روش اجزاء منفصل [37.2، 4.1، 1400، صفحه 21-32]
 • آزمون‌های درجا تأثیر پیش فشار بر چسبندگی بین بتن و ملات های مسلح به الیاف و ارزیابی مقاومت فشاری ملات ها با به کارگیری آزمون های درجا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 75-84]
 • آلیاژ حافظه‌دار شکلی عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 61-68]
 • آلاینده‌ی فلز سنگین تأثیر خاکستر بادی در فرآیند جامدسازی بنتونیت حاوی آلاینده فلز سنگین با سیمان [37.2، 1.1، 1400، صفحه 85-94]
 • آلودگی هوا بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ی ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده در شهر تهران [37.2، 4.2، 1400، صفحه 51-58]
 • آلومینیوم تری‌هیدرات بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری حاوی هیدروکسید آلومینیم با استفاده از مواد مضاف [37.2، 3.2، 1400، صفحه 127-134]
 • آنالیز حساسیت تحلیل حساسیت طول ناحیه‌ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن‌آرمه‌ی بالدار [37.2، 4.2، 1400، صفحه 93-104]
 • آنتروپی تقریبی پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ ی گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه های عصبی مصنوعی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 83-92]
 • آیین نامه بارگذاری ایران ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران [37.2، 2.1، 1400، صفحه 11-18]

ا

 • اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی برآورد میزان آسیب در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش تجزیه‌ی متعامد سره و الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 41-50]
 • اتصال برشی پیچی بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 37-47]
 • اتصال دال ـ ستون آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ [37.2، 1.1، 1400، صفحه 131-141]
 • اتصال کامپوزیت بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 37-47]
 • اتصال‌های از پیش تأیید شده ارزیابی اثر «خستگی کم‌چرخه» در رفتار لرزه‌یی «اتصال مستقیم تقویت‌نشده‌ی جوشی» و «اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته» درقاب‌های خمشی فولادی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 3-11]
 • اتصال‌های بتنی بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال های تیر به ستون بتنی با کامپوزیت های سیمانی مهندسی حاوی نانولوله ی کربن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 3-12]
 • اتومبیل خودران ناهمگونی میان افراد در پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه ی یکپارچه ی پذیرش و کاربرد فناوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 81-91]
 • اثر اندازه مطالعه ی آزمایشگاهی اثر حرارت و اثر اندازه در مقاومت فشاری سنگ گرانیت [37.2، 4.1، 1400، صفحه 147-155]
 • اثر اندازه‌ی نمونه اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل [37.2، 4.2، 1400، صفحه 113-120]
 • اثر حرارت مطالعه ی آزمایشگاهی اثر حرارت و اثر اندازه در مقاومت فشاری سنگ گرانیت [37.2، 4.1، 1400، صفحه 147-155]
 • اثر شکل نمونه اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل [37.2، 4.2، 1400، صفحه 113-120]
 • اجزاء مرزی نیم‌صفحه پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 115-130]
 • اجزای محدود توسعه‌یافته معادلات تنش در روش اجزامحدود توسعه یافته بر اساس انتگرال گیری عددی نیروهای داخلی ذخیره شده با استفاده از توابع چندجمله ای معادل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 85-98]
 • ارتباط الکترونیک ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیک خودکار در کارگاه‌های ساخت: بررسی میدانی و یک مطالعه موردی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 133-146]
 • ارتعاش طراحی و ساخت دستگاه تعیین پاسخ دینامیکی پی ماشین‌آلات و خصوصیات دینامیکی معادل بستر [37.2، 2.2، 1400، صفحه 47-59]
 • ارتعاش آزاد طراحی و ساخت دستگاه تعیین پاسخ دینامیکی پی ماشین‌آلات و خصوصیات دینامیکی معادل بستر [37.2، 2.2، 1400، صفحه 47-59]
 • ارتعاش پایدار طراحی و ساخت دستگاه تعیین پاسخ دینامیکی پی ماشین‌آلات و خصوصیات دینامیکی معادل بستر [37.2، 2.2، 1400، صفحه 47-59]
 • ارزیابی لرزه‌یی کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه‌یی قاب خمشی فولادی با بام سبز [37.2، 4.2، 1400، صفحه 147-157]
 • استایرن اکریلیک آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • استایرن بوتادین رابر آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • استانداردسازی پروسه‌ی ساخت بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-49]
 • ایستگاه مترو ارزیابی عددی میزان تأثیرپذیری ایستگاه‌های متروی تهران تحت انفجار سطحی قوی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 149-158]
 • استهلاک انرژی عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 61-68]
 • اسکالوگرام تشخیص آسیب در پایه های اسکله ی شمع و عرشه با استفاده از روش تابع چگالی انرژی سیگنال [37.2، 3.1، 1400، صفحه 11-21]
 • اسکله‌ی دلفینی تشخیص آسیب در پایه های اسکله ی شمع و عرشه با استفاده از روش تابع چگالی انرژی سیگنال [37.2، 3.1، 1400، صفحه 11-21]
 • اصلاح نشست بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • افت انرژی جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 3-13]
 • الیاف تأثیر پیش فشار بر چسبندگی بین بتن و ملات های مسلح به الیاف و ارزیابی مقاومت فشاری ملات ها با به کارگیری آزمون های درجا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 75-84]
 • الیاف امباس بررسی تجربی تأثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره ـ زئولیت به عنوان پیش‌ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات‌های ژئوپلیمری [37.2، 2.2، 1400، صفحه 73-84]
 • الیاف پلی‌پروپیلن بررسی اثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت دو نیم‌شدگی،‌ ظرفیت کرنشی و جذب انرژی بتن‌های غلطکی نیمه سبک با هدف استفاده در بلوک‌های بتنی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 135-141]
 • الیاف پلیمری کربن مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح [37.2، 4.1، 1400، صفحه 93-104]
 • الیاف پلی‌وینیل الکل اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل [37.2، 4.2، 1400، صفحه 113-120]
 • الیاف شیشه‌ی سوزنی تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته‌های استوانه‌یی کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری [37.2، 3.1، 1400، صفحه 125-134]
 • الگوی جریان هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق [37.2، 2.2، 1400، صفحه 3-12]
 • الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات برآورد میزان آسیب در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش تجزیه‌ی متعامد سره و الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 41-50]
 • الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری [37.2، 1.1، 1400، صفحه 71-84]
 • الگوریتم جستجوی هارمونی کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال [37.2، 1.2، 1400، صفحه 107-117]
 • الگوریتم سنجاقک تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک [37.2، 2.1، 1400، صفحه 3-10]
 • الگوریتم فراابتکاری تأثیر انعطاف‌پذیری خاک در طرح بهینه‌ی شبکه‌ی قطری با ویژه‌سازی الگوریتم شاهین‌ها [37.2، 1.2، 1400، صفحه 61-74]
 • الگوریتم هوش جمعی ذرات اصلاح شده مدل تلفیقی در حل مسئله ی بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با رویکرد پیش بینی جریان ورودی به سد (مطالعه موردی: سد دز) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 117-126]
 • الگوی گسیختگی مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]
 • المان لینک بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 117-130]
 • المان نیمه بی‌نهایت بررسی اندرکنش سدهای بتنی و فونداسیون با درنظر گرفتن اثر جرم [37.2، 1.1، 1400، صفحه 61-69]
 • ایمنی سامانه‌ی هشدار دهنده‌ی وضعیت‌های مجاورتی خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی بر پایه‌ی رهگیری افراد و تجهیزات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 143-151]
 • اینترنت اشیاء سامانه‌ی هشدار دهنده‌ی وضعیت‌های مجاورتی خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی بر پایه‌ی رهگیری افراد و تجهیزات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 143-151]
 • انتقال حرارت اصلاح برش پایه ی قاب خمشی فولادی به منظور تأمین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله [37.2، 2.1، 1400، صفحه 93-103]
 • انتقال حرارت در خاک بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 39-49]
 • انتگرال‌گیری عددی معادلات تنش در روش اجزامحدود توسعه یافته بر اساس انتگرال گیری عددی نیروهای داخلی ذخیره شده با استفاده از توابع چندجمله ای معادل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 85-98]
 • انتگرال‌گیری عددی انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته [37.2، 4.1، 1400، صفحه 135-145]
 • اندرکنش آب و سازه اثر جداساز پایه بر پاسخ لرزه‌ای مخازن بتنی هوائی تحت اثر همزمان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [37.2، 3.2، 1400، صفحه 59-71]
 • اندرکنش بین سازه و سیال کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال [37.2، 1.2، 1400، صفحه 107-117]
 • اندرکنش خاک ـ ژئوکامپوزیت بررسی رفتار برشی و بیرون‌کشش استاتیکی ژئوکامپوزیت مدفون درخاک دو لایه [37.2، 3.1، 1400، صفحه 51-62]
 • اندرکنش خاک ـ سازه بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • اندرکنش خاک و سازه تأثیر انعطاف‌پذیری خاک در طرح بهینه‌ی شبکه‌ی قطری با ویژه‌سازی الگوریتم شاهین‌ها [37.2، 1.2، 1400، صفحه 61-74]
 • اندرکنش خودرو - خودرو مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان در هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه ی موردی: استان مازندران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 143-152]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 39-49]
 • انرژی زمین‌گرمایی بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 39-49]
 • انرژی زمین‌گرمایی ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • انعقاد الکتروشیمیایی استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با الکترود آهن و آلومینیوم اصلاح شده با نانوذرات زینک اکسید به روش ولتامتری چرخه‌یی در حذف رنگ‌زای راکتیو آبی 19 [37.2، 1.2، 1400، صفحه 87-94]
 • انفجار سطحی ارزیابی عددی میزان تأثیرپذیری ایستگاه‌های متروی تهران تحت انفجار سطحی قوی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 149-158]
 • انگیزش تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 59-70]

ب

 • بار باد ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران [37.2، 2.1، 1400، صفحه 11-18]
 • بار بحرانی فشاری تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته‌های استوانه‌یی کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری [37.2، 3.1، 1400، صفحه 125-134]
 • بار چرخه‌یی بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 117-130]
 • بارگذاری باد تأثیر انعطاف‌پذیری خاک در طرح بهینه‌ی شبکه‌ی قطری با ویژه‌سازی الگوریتم شاهین‌ها [37.2، 1.2، 1400، صفحه 61-74]
 • بارگذاری چرخه‌یی بررسی رفتار مهاربند کمانش‌ ناپذیر پیشنهادی متشکل از لوله‌های تودرتو تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 105-111]
 • بارگذاری رفت و برگشتی تأثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح غیر شکل‌پذیر دارای میان‌قاب آجری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 25-37]
 • بازشو بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو [37.2، 1.1، 1400، صفحه 23-33]
 • بازشو مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار [37.2، 1.2، 1400، صفحه 13-23]
 • باسیلوس پاستوری تعیین زمان تکمیل ‌واکنش تحت شرایط متفاوت دمایی دربهسازی خاک های ماسه ای به روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 147-155]
 • باطله معدن سنگ آهن مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 35-46]
 • باکتری مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 121-133]
 • بام سبز کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه‌یی قاب خمشی فولادی با بام سبز [37.2، 4.2، 1400، صفحه 147-157]
 • بتن بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن [37.2، 1.1، 1400، صفحه 47-60]
 • بتن تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 33-47]
 • بتن پلیمری بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری حاوی هیدروکسید آلومینیم با استفاده از مواد مضاف [37.2، 3.2، 1400، صفحه 127-134]
 • بتن خودتراکم اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل [37.2، 4.2، 1400، صفحه 113-120]
 • بتن مسلح بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال های تیر به ستون بتنی با کامپوزیت های سیمانی مهندسی حاوی نانولوله ی کربن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 3-12]
 • بتن‌های غلطکی بررسی اثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت دو نیم‌شدگی،‌ ظرفیت کرنشی و جذب انرژی بتن‌های غلطکی نیمه سبک با هدف استفاده در بلوک‌های بتنی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 135-141]
 • برآورد خسارت مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله [37.2، 2.2، 1400، صفحه 35-45]
 • برش مستقیم بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس‌دار [37.2، 2.2، 1400، صفحه 13-24]
 • برنامه‌ریزی ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز [37.2، 3.1، 1400، صفحه 3-9]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئله‌ی چیدمان سایت‌های ساخت و ساز با در نظر گرفتن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 145-155]
 • برنامه‌ریزی کششی بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-49]
 • بسامد طبیعی تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • بیشینه‌سازی ایمنی یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئله‌ی چیدمان سایت‌های ساخت و ساز با در نظر گرفتن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 145-155]
 • بیشینه‌ی شتاب سطح زمین روابط بین دوام‌های مؤثر، بازه‌یی و یکنواخت با شاخص‌های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده‌های لرزه‌یی ایران [37.2، 1.1، 1400، صفحه 95-103]
 • بهبود دوام مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 121-133]
 • بهره‌برداری بهینه از مخزن مدل تلفیقی در حل مسئله ی بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با رویکرد پیش بینی جریان ورودی به سد (مطالعه موردی: سد دز) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 117-126]
 • بهره‌وری تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 59-70]
 • بهسازی خاک بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس‌دار [37.2، 2.2، 1400، صفحه 13-24]
 • بهینه‌یابی ابعادی تأثیر انعطاف‌پذیری خاک در طرح بهینه‌ی شبکه‌ی قطری با ویژه‌سازی الگوریتم شاهین‌ها [37.2، 1.2، 1400، صفحه 61-74]
 • بهینه‌سازی تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک [37.2، 2.1، 1400، صفحه 3-10]
 • بیوگاز بررسی تأثیر نسبت ماده ی تلقیح به خوراک ورودی در عملکرد فرایند هضم بی‌هوازی خشک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 13-19]

پ

 • پایداری نامشروط انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته [37.2، 4.1، 1400، صفحه 135-145]
 • پیاده‌سازی مفهوم سوپرمارکت بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-49]
 • پارامترهای آماری ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران [37.2، 2.1، 1400، صفحه 11-18]
 • پارامترهای مودال شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری [37.2، 1.1، 1400، صفحه 71-84]
 • پاسخ دینامیکی طراحی و ساخت دستگاه تعیین پاسخ دینامیکی پی ماشین‌آلات و خصوصیات دینامیکی معادل بستر [37.2، 2.2، 1400، صفحه 47-59]
 • پاسخ لرزه‌یی پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 115-130]
 • پاسخ های ناایستا بهبود عملکرد روش اتورگرسیو در شناسایی پارامترهای مودال سیستم های خروجی فقط با استفاده از روش تجزیه ی ارتعاشات هیلبرت [37.2، 2.1، 1400، صفحه 19-28]
 • پایش سلامت تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • پایش سلامت سازه انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 131-147]
 • پانل با نسبت ابعادی بزرگ مقاومت برشی نهایی پانلهای جان سخت‌نشده با نسبت ابعادی بزرگ تحت دماهای بالا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 63-73]
 • پانل ساندویچی بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان [37.2، 4.1، 1400، صفحه 49-56]
 • پانل سه‌بُعدی انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 131-147]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی عددی میزان تأثیرپذیری ایستگاه‌های متروی تهران تحت انفجار سطحی قوی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 149-158]
 • پردازش سیگنال انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 131-147]
 • پرده‌ی حباب هوا بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 85-94]
 • پساب پالایشگاه نفت تصفیه‌ی فتوکاتالیستی پساب واقعی پالایشگاه نفت با استفاده از نانو ذرات T‌i‌O2 دوپ شده بانقره و پوشش‌یافته بر سطح بتن [37.2، 2.1، 1400، صفحه 121-129]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ ی گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه های عصبی مصنوعی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 83-92]
 • پیش‌بینی جریان ورودی مدل تلفیقی در حل مسئله ی بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با رویکرد پیش بینی جریان ورودی به سد (مطالعه موردی: سد دز) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 117-126]
 • پیش‌فشار تأثیر پیش فشار بر چسبندگی بین بتن و ملات های مسلح به الیاف و ارزیابی مقاومت فشاری ملات ها با به کارگیری آزمون های درجا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 75-84]
 • پلی‌استایرن منبسط بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]
 • پلیمر آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • پی ماشین‌آلات طراحی و ساخت دستگاه تعیین پاسخ دینامیکی پی ماشین‌آلات و خصوصیات دینامیکی معادل بستر [37.2، 2.2، 1400، صفحه 47-59]
 • پی منفرد مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح [37.2، 4.1، 1400، صفحه 93-104]
 • پوشش‌های پاششی محافظ حریق پایه‌ی معدنی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد پوشش‌های پاششی محافظت کننده در مقابل حریق اجرا شده بر روی سازه‌های فولادی در هنگام آتش‌سوزی بعد از زلزله [37.2، 1.1، 1400، صفحه 153-163]

ت

 • تاب‌آوری لرزه‌یی ارزیابی مؤلفه ی استحکام در تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های قاب مهاربندی شده ی کوتاه و میان مرتبه در ساختگاه نزدیک گسل [37.2، 2.2، 1400، صفحه 159-171]
 • تابع جریمه‌ی غیرمستقیم تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک [37.2، 2.1، 1400، صفحه 3-10]
 • تابع هدف شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری [37.2، 1.1، 1400، صفحه 71-84]
 • تاریخچه‌ی زمانی شتاب بررسی اثر فشرده‌سازی داده‌های شتابنگاشت در مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 121-131]
 • تالاب شادگان بهینه‌سازی چند هدفه ی بهره‌برداری از منابع آب به منظور تعیین نیاز اکوسیستم های آبی بر اساس الگوریتم های فراکاوشی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 69-79]
 • تانک آب شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف [37.2، 2.1، 1400، صفحه 113-119]
 • تبدیل موجک انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 131-147]
 • تبدیل موجک تشخیص آسیب در پایه های اسکله ی شمع و عرشه با استفاده از روش تابع چگالی انرژی سیگنال [37.2، 3.1، 1400، صفحه 11-21]
 • تبدیل موجک شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 69-79]
 • تبدیل هیلبرت شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 69-79]
 • تثبیت جامدسازی تأثیر خاکستر بادی در فرآیند جامدسازی بنتونیت حاوی آلاینده فلز سنگین با سیمان [37.2، 1.1، 1400، صفحه 85-94]
 • تثبیت خاک مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 35-46]
 • تثبیت خاک بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]
 • تجزیه‌ی ارتعاشات هیلبرت بهبود عملکرد روش اتورگرسیو در شناسایی پارامترهای مودال سیستم های خروجی فقط با استفاده از روش تجزیه ی ارتعاشات هیلبرت [37.2، 2.1، 1400، صفحه 19-28]
 • تجزیه‌ی متعامد سره برآورد میزان آسیب در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش تجزیه‌ی متعامد سره و الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 41-50]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی رفتار مهاربند کمانش‌ ناپذیر پیشنهادی متشکل از لوله‌های تودرتو تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 105-111]
 • تحلیل احتمالاتی تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده ی قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 71-82]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو [37.2، 1.1، 1400، صفحه 23-33]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار [37.2، 1.2، 1400، صفحه 13-23]
 • تحلیل پارامتریک معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها [37.2، 4.2، 1400، صفحه 39-50]
 • تحلیل تاریخچه‌ی زمانی مقایسه ی عملکرد جداگرهای الاستومری متصل و غیر متصل در جداسازی لرزه یی مخازن مایعات رو زمینی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 15-25]
 • تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده [37.2، 4.1، 1400، صفحه 105-120]
 • تحلیل چندریزه‌ساز موجکی بررسی اثر فشرده‌سازی داده‌های شتابنگاشت در مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 121-131]
 • تحلیل حرارتی اصلاح برش پایه ی قاب خمشی فولادی به منظور تأمین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله [37.2، 2.1، 1400، صفحه 93-103]
 • تحلیل دینامیکی انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته [37.2، 4.1، 1400، صفحه 135-145]
 • تحلیل دینامیکی افزاینده ارزیابی مؤلفه ی استحکام در تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های قاب مهاربندی شده ی کوتاه و میان مرتبه در ساختگاه نزدیک گسل [37.2، 2.2، 1400، صفحه 159-171]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌یی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 103-112]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده ی قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 71-82]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه‌یی قاب خمشی فولادی با بام سبز [37.2، 4.2، 1400، صفحه 147-157]
 • تحلیل دینامیکی فزاینده توسعه منحنی‌های شکنندگی برای دیوار‌های مرکزگرای گهواره‌ای تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 99-110]
 • تحلیل ریکس تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته‌های استوانه‌یی کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری [37.2، 3.1، 1400، صفحه 125-134]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی تعیین مسیر بهینه ی پروژه‌های زیربنایی انتقال آب با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی برپایه ی مدل یکپارچه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌سازی اطلاعات ساخت [37.2، 3.1، 1400، صفحه 23-32]
 • تحلیل قابلیت اعتماد ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران [37.2، 2.1، 1400، صفحه 11-18]
 • تخریب پیشرونده تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده ی قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 71-82]
 • تخصیص ترافیک دینامیکی تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-38]
 • تداخل آب شور و شیرین بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 85-94]
 • تراز آب شیرین رودخانه بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 85-94]
 • تیر پیوند فیوزدار معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها [37.2، 4.2، 1400، صفحه 39-50]
 • تیر فولادی بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 37-47]
 • ترکیبات بار ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران [37.2، 2.1، 1400، صفحه 11-18]
 • ترک در فصل مشترک مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]
 • ترمیم ترک مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 121-133]
 • تیرورق فولادی مقاومت برشی نهایی پانلهای جان سخت‌نشده با نسبت ابعادی بزرگ تحت دماهای بالا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 63-73]
 • تشخیص آسیب تشخیص آسیب در پایه های اسکله ی شمع و عرشه با استفاده از روش تابع چگالی انرژی سیگنال [37.2، 3.1، 1400، صفحه 11-21]
 • تشخیص خرابی انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 131-147]
 • تصادفات ترافیکی قیمت‌گذاری پویا با درنظرگرفتن تغییرات ظرفیت و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی مسافر در شبکه‌های شهری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 95-105]
 • تصفیه‌ی پساب ساخت و بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح‌شده با نانوکامپوزیت EDTA-GO در تصفیه نمک-رنگ-فلزات سنگین سرب و مس: بررسی اثر غلظت نمک در حذف رنگ آنیونی کونگورد از پساب [37.2، 3.2، 1400، صفحه 83-92]
 • تصفیه‌ی فتوکاتالیستی تصفیه‌ی فتوکاتالیستی پساب واقعی پالایشگاه نفت با استفاده از نانو ذرات T‌i‌O2 دوپ شده بانقره و پوشش‌یافته بر سطح بتن [37.2، 2.1، 1400، صفحه 121-129]
 • تغییر شکل پسماند طراحی بهینه و بررسی عملکرد چرخه یی سیستم دوگانه ی قاب خمشی فولادی متوسط مجهز به مهاربند ضربدری دوطبقه یی کمانش‌تاب مرکزگرا [37.2، 2.1، 1400، صفحه 51-60]
 • تغییرمکان شعاعی بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 33-39]
 • تغییر وسیله تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 13-21]
 • تقاضای شکل‌پذیری تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌یی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 103-112]
 • تقویت سازه‌یی بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح [37.2، 3.2، 1400، صفحه 105-115]
 • تقویت لرزه‌یی تأثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح غیر شکل‌پذیر دارای میان‌قاب آجری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 25-37]
 • تکمیل زمان واکنش تعیین زمان تکمیل ‌واکنش تحت شرایط متفاوت دمایی دربهسازی خاک های ماسه ای به روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 147-155]
 • تلفیق داده‌ها تخمین ظرفیت و چگالی بحرانی شبکه ی معابر با استفاده از نمودار اساسی شبکه‌ بازنمونه‌گیری‌شده مورد پژوهی بخشی از شبکه ی مشهد [37.2، 2.2، 1400، صفحه 95-102]
 • توابع پتانسیل تغییرمکان توابع پتانسیل تغییرمکان برای مسائل الاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی براساس تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی [37.2، 4.1، 1400، صفحه 57-67]
 • توان خروجی حرارتی بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 39-49]
 • توزیع گوسین شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 69-79]
 • تولید ناب بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-49]
 • تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی توابع پتانسیل تغییرمکان برای مسائل الاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی براساس تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی [37.2، 4.1، 1400، صفحه 57-67]

ج

 • جایابی تسهیلات کارگاهی یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئله‌ی چیدمان سایت‌های ساخت و ساز با در نظر گرفتن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 145-155]
 • جابه‌جایی ماندگار عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 61-68]
 • جاده‌های جدا نشده مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان در هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه ی موردی: استان مازندران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 143-152]
 • جی‌پی‌اس سامانه‌ی هشدار دهنده‌ی وضعیت‌های مجاورتی خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی بر پایه‌ی رهگیری افراد و تجهیزات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 143-151]
 • جداساز طبقه عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 61-68]
 • جداساز لاستیکی هسته‌ی سربی اثر جداساز پایه بر پاسخ لرزه‌ای مخازن بتنی هوائی تحت اثر همزمان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [37.2، 3.2، 1400، صفحه 59-71]
 • جداسازهای الاستومری مقایسه ی عملکرد جداگرهای الاستومری متصل و غیر متصل در جداسازی لرزه یی مخازن مایعات رو زمینی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 15-25]
 • جداسازهای الیافی غیرمتصل الاستومری مقایسه ی عملکرد جداگرهای الاستومری متصل و غیر متصل در جداسازی لرزه یی مخازن مایعات رو زمینی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 15-25]
 • جذب انرژی طراحی بهینه و بررسی عملکرد چرخه یی سیستم دوگانه ی قاب خمشی فولادی متوسط مجهز به مهاربند ضربدری دوطبقه یی کمانش‌تاب مرکزگرا [37.2، 2.1، 1400، صفحه 51-60]
 • جریان درون‌گذر هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق [37.2، 2.2، 1400، صفحه 3-12]
 • جریان رودخانه پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ ی گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه های عصبی مصنوعی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 83-92]
 • جریان غیردارسی جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 3-13]
 • جک‌زنی بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • جهت جریان طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 51-59]
 • جهت لایه‌ها طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 51-59]

چ

 • چسبندگی تأثیر پیش فشار بر چسبندگی بین بتن و ملات های مسلح به الیاف و ارزیابی مقاومت فشاری ملات ها با به کارگیری آزمون های درجا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 75-84]
 • چگالی آب دریا بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 85-94]
 • چندکلاسی تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-38]

ح

 • حدود اتربرگ بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس‌دار [37.2، 2.2، 1400، صفحه 13-24]
 • حذف ستون تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده ی قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 71-82]
 • حلقه‌ی تقویتی بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 33-39]
 • حلقه‌ی سخت‌کننده تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 73-82]
 • حوزه‌ی زمان پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 115-130]

خ

 • خاک تک‌لایه بررسی رفتار برشی و بیرون‌کشش استاتیکی ژئوکامپوزیت مدفون درخاک دو لایه [37.2، 3.1، 1400، صفحه 51-62]
 • خاک دولایه بررسی رفتار برشی و بیرون‌کشش استاتیکی ژئوکامپوزیت مدفون درخاک دو لایه [37.2، 3.1، 1400، صفحه 51-62]
 • خاکستر بادی تأثیر خاکستر بادی در فرآیند جامدسازی بنتونیت حاوی آلاینده فلز سنگین با سیمان [37.2، 1.1، 1400، صفحه 85-94]
 • خاکستر پسماند کاغذ بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن [37.2، 1.1، 1400، صفحه 47-60]
 • خاکستر پوسته‌ی برنج مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 35-46]
 • خاکستر خاک‌اره بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]
 • خاک مارن مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • خاک ماسه‌یی تعیین زمان تکمیل ‌واکنش تحت شرایط متفاوت دمایی دربهسازی خاک های ماسه ای به روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 147-155]
 • خاک مسلح مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح [37.2، 4.1، 1400، صفحه 93-104]
 • خرابی پیش‌رونده آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ [37.2، 1.1، 1400، صفحه 131-141]
 • خروج از مرکزیت تصادفی بررسی عملکرد فروریزش لرزه‌یی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه‌ی نامنظم در پلان با رفتار نرم پیچشی در چارچوب FEMA-P695 [37.2، 2.2، 1400، صفحه 103-113]
 • خستگی کم‌چرخه ارزیابی اثر «خستگی کم‌چرخه» در رفتار لرزه‌یی «اتصال مستقیم تقویت‌نشده‌ی جوشی» و «اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته» درقاب‌های خمشی فولادی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 3-11]
 • خصوصیات مقاومتی و دوام بتن بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید سدیم در خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم با سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته [37.2، 3.2، 1400، صفحه 3-14]
 • خصوصیات مودی تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • خطای اُریبی بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • خطای تصادفی بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • خط لوله‌ی گاز ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز [37.2، 3.1، 1400، صفحه 3-9]
 • خواص مکانیکی آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • خودترمیمی مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 121-133]
 • خودکارسازی ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیک خودکار در کارگاه‌های ساخت: بررسی میدانی و یک مطالعه موردی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 133-146]
 • خودمتراکم بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید سدیم در خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم با سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته [37.2، 3.2، 1400، صفحه 3-14]

د

 • دال بتنی بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 37-47]
 • درصد الیاف بررسی اثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت دو نیم‌شدگی،‌ ظرفیت کرنشی و جذب انرژی بتن‌های غلطکی نیمه سبک با هدف استفاده در بلوک‌های بتنی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 135-141]
 • دره‌ی آبرفتی گوسی پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 115-130]
 • دستگاه آزمایش طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 51-59]
 • دیوار برشی بالدار تحلیل حساسیت طول ناحیه‌ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن‌آرمه‌ی بالدار [37.2، 4.2، 1400، صفحه 93-104]
 • دیوار برشی فولادی بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو [37.2، 1.1، 1400، صفحه 23-33]
 • دیوار برشی فولادی مرکب مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار [37.2، 1.2، 1400، صفحه 13-23]
 • دیوار پایه ـ گهواره‌یی توسعه منحنی‌های شکنندگی برای دیوار‌های مرکزگرای گهواره‌ای تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 99-110]
 • دیوار حائل بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]
 • دیوار گهواره‌یی مرکزگرای بتنی مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله [37.2، 2.2، 1400، صفحه 35-45]
 • دوام بازه‌یی روابط بین دوام‌های مؤثر، بازه‌یی و یکنواخت با شاخص‌های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده‌های لرزه‌یی ایران [37.2، 1.1، 1400، صفحه 95-103]
 • دوامی سنگدانه‌ها تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 81-92]
 • دوام یکنواخت روابط بین دوام‌های مؤثر، بازه‌یی و یکنواخت با شاخص‌های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده‌های لرزه‌یی ایران [37.2، 1.1، 1400، صفحه 95-103]
 • دوام معنی‌دار روابط بین دوام‌های مؤثر، بازه‌یی و یکنواخت با شاخص‌های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده‌های لرزه‌یی ایران [37.2، 1.1، 1400، صفحه 95-103]

ذ

 • ذرات معلق ریز بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ی ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده در شهر تهران [37.2، 4.2، 1400، صفحه 51-58]

ر

 • رزین پلی‌استر غیراشباع بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری حاوی هیدروکسید آلومینیم با استفاده از مواد مضاف [37.2، 3.2، 1400، صفحه 127-134]
 • رژیم جریان هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق [37.2، 2.2، 1400، صفحه 3-12]
 • رسوب کلسیم کربنات مروری بر پتانسیل استفاده از رسوبات باکتریایی در خودترمیمی، بهبود دوام و خواص بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 121-133]
 • رشد ترک مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]
 • رفتار برشی بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان [37.2، 4.1، 1400، صفحه 49-56]
 • رفتار ترموهیدرومکانیکی ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • رفتار سازه‌یی بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 37-47]
 • رفتار طبیعی رانندگان مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان در هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه ی موردی: استان مازندران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 143-152]
 • رفتار لرزه‌یی بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح [37.2، 3.2، 1400، صفحه 105-115]
 • رنگ‌زای راکتیو آبی ۱۹ استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با الکترود آهن و آلومینیوم اصلاح شده با نانوذرات زینک اکسید به روش ولتامتری چرخه‌یی در حذف رنگ‌زای راکتیو آبی 19 [37.2، 1.2، 1400، صفحه 87-94]
 • روش اتورگرسیو بهبود عملکرد روش اتورگرسیو در شناسایی پارامترهای مودال سیستم های خروجی فقط با استفاده از روش تجزیه ی ارتعاشات هیلبرت [37.2، 2.1، 1400، صفحه 19-28]
 • روش اثر انگشت سامانه‌ی هشدار دهنده‌ی وضعیت‌های مجاورتی خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی بر پایه‌ی رهگیری افراد و تجهیزات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 143-151]
 • روش المان محدود مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار [37.2، 1.2، 1400، صفحه 13-23]
 • روش المان محدود بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح [37.2، 3.2، 1400، صفحه 105-115]
 • روش به‌روزرسانی مدل شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری [37.2، 1.1، 1400، صفحه 71-84]
 • روش زمان دوام کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه‌یی قاب خمشی فولادی با بام سبز [37.2، 4.2، 1400، صفحه 147-157]
 • روش شناسایی خروجی - تنها بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • روش کمینه‌ی مربعات روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده [37.2، 4.1، 1400، صفحه 105-120]
 • روش‌های حوزه‌ی بسامد بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • روش وابسته به سازه انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته [37.2، 4.1، 1400، صفحه 135-145]
 • روندیابی هیدرولوژیکی تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک [37.2، 2.1، 1400، صفحه 3-10]

ز

 • زیست‌محیطی و اقتصادی تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 33-47]
 • زلزله ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد پوشش‌های پاششی محافظت کننده در مقابل حریق اجرا شده بر روی سازه‌های فولادی در هنگام آتش‌سوزی بعد از زلزله [37.2، 1.1، 1400، صفحه 153-163]
 • زلزله ارزیابی اثر «خستگی کم‌چرخه» در رفتار لرزه‌یی «اتصال مستقیم تقویت‌نشده‌ی جوشی» و «اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته» درقاب‌های خمشی فولادی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 3-11]
 • زلزله‌ی حوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • زلزله‌های حوزه‌های نزدیک و دور از گسل اثر جداساز پایه بر پاسخ لرزه‌ای مخازن بتنی هوائی تحت اثر همزمان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [37.2، 3.2، 1400، صفحه 59-71]
 • زمان‌ماند بررسی تأثیر هم زمان زمان ماند، مولاریته و غلظت محلول باکتری در مقاومت برشی خاک های ماسه یی تثبیت شده با روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 27-37]
 • زمان و هزینه ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز [37.2، 3.1، 1400، صفحه 3-9]
 • زمین‌لرزه‌ی شبه‌پالس شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 69-79]
 • زئولیت بررسی تجربی تأثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره ـ زئولیت به عنوان پیش‌ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات‌های ژئوپلیمری [37.2، 2.2، 1400، صفحه 73-84]
 • زئولیت بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]

ژ

 • ژئوپلیمر مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 35-46]
 • ژئوسل مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • ژئوسنتتیک بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]
 • ژئوفوم بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]
 • ژئوفوم E‌P‌S تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم ـ مسلح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 133-143]
 • ژئوفوم دانه‌یی بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]

س

 • ساختمان دال تخت آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ [37.2، 1.1، 1400، صفحه 131-141]
 • ساختمان نرم پیچشی بررسی عملکرد فروریزش لرزه‌یی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه‌ی نامنظم در پلان با رفتار نرم پیچشی در چارچوب FEMA-P695 [37.2، 2.2، 1400، صفحه 103-113]
 • ساخت مرحله‌یی تحلیل قابلیت اعتماد سد بتنی قوسی تحت بارهای ساخت مرحله ای و فشار هیدرواستاتیکی با روش های مونت کارلو و سطح پاسخ [37.2، 3.2، 1400، صفحه 135-145]
 • سازه بتنی بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • سازه‌های فولادی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد پوشش‌های پاششی محافظت کننده در مقابل حریق اجرا شده بر روی سازه‌های فولادی در هنگام آتش‌سوزی بعد از زلزله [37.2، 1.1، 1400، صفحه 153-163]
 • سازه‌های فولادی ارزیابی اثر «خستگی کم‌چرخه» در رفتار لرزه‌یی «اتصال مستقیم تقویت‌نشده‌ی جوشی» و «اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته» درقاب‌های خمشی فولادی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 3-11]
 • سبقت‌گیری مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان در هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه ی موردی: استان مازندران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 143-152]
 • ستون بتن مسلح بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح [37.2، 3.2، 1400، صفحه 105-115]
 • ستون سنگی عملکرد ستون سنگی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آزمایش‌ سه ‌محوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 131-137]
 • سختی تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌یی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 103-112]
 • سد بتنی پاکویما تحلیل قابلیت اعتماد سد بتنی قوسی تحت بارهای ساخت مرحله ای و فشار هیدرواستاتیکی با روش های مونت کارلو و سطح پاسخ [37.2، 3.2، 1400، صفحه 135-145]
 • سد بتنی قوسی تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • سد دز مدل تلفیقی در حل مسئله ی بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با رویکرد پیش بینی جریان ورودی به سد (مطالعه موردی: سد دز) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 117-126]
 • سرباره‌ی کوره‌ی بلند بررسی تجربی تأثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره ـ زئولیت به عنوان پیش‌ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات‌های ژئوپلیمری [37.2، 2.2، 1400، صفحه 73-84]
 • سرریز توری سنگی هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق [37.2، 2.2، 1400، صفحه 3-12]
 • سرریز گابیونی جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 3-13]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین مسیر بهینه ی پروژه‌های زیربنایی انتقال آب با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی برپایه ی مدل یکپارچه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌سازی اطلاعات ساخت [37.2، 3.1، 1400، صفحه 23-32]
 • سیستم دینامیکی جرم و فنر مقایسه ی عملکرد جداگرهای الاستومری متصل و غیر متصل در جداسازی لرزه یی مخازن مایعات رو زمینی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 15-25]
 • سیستم سد ـ مخزن ـ فونداسیون بررسی اندرکنش سدهای بتنی و فونداسیون با درنظر گرفتن اثر جرم [37.2، 1.1، 1400، صفحه 61-69]
 • سیستم مرکزگرا طراحی بهینه و بررسی عملکرد چرخه یی سیستم دوگانه ی قاب خمشی فولادی متوسط مجهز به مهاربند ضربدری دوطبقه یی کمانش‌تاب مرکزگرا [37.2، 2.1، 1400، صفحه 51-60]
 • سیستم مرکزگرا توسعه منحنی‌های شکنندگی برای دیوار‌های مرکزگرای گهواره‌ای تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 99-110]
 • سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 117-130]
 • سیستم‌های پیشرفته‌ی اطلاعاتی مسافر.} قیمت‌گذاری پویا با درنظرگرفتن تغییرات ظرفیت و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی مسافر در شبکه‌های شهری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 95-105]
 • سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-38]
 • سطح پاسخ تحلیل قابلیت اعتماد سد بتنی قوسی تحت بارهای ساخت مرحله ای و فشار هیدرواستاتیکی با روش های مونت کارلو و سطح پاسخ [37.2، 3.2، 1400، صفحه 135-145]
 • سطح عملکرد مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • سطح مشترک خاک و شمع ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • سکوی شابلونی کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال [37.2، 1.2، 1400، صفحه 107-117]
 • سیلیکافیوم بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن [37.2، 1.1، 1400، صفحه 47-60]
 • سیمان تأثیر خاکستر بادی در فرآیند جامدسازی بنتونیت حاوی آلاینده فلز سنگین با سیمان [37.2، 1.1، 1400، صفحه 85-94]
 • سیمان بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن [37.2، 1.1، 1400، صفحه 47-60]
 • سیمان بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان [37.2، 4.1، 1400، صفحه 49-56]
 • سیمان بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]
 • سیمان پرتلند مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 35-46]
 • سیمانتاسیون بیولوژیکی تعیین زمان تکمیل ‌واکنش تحت شرایط متفاوت دمایی دربهسازی خاک های ماسه ای به روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 147-155]
 • سیمانتاسیون بیولوژیکی بررسی تأثیر هم زمان زمان ماند، مولاریته و غلظت محلول باکتری در مقاومت برشی خاک های ماسه یی تثبیت شده با روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 27-37]
 • سیمان کلسیم آلومینات آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • سنجش عملکرد بررسی جامع ویژگی های شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPIs) سازمان و پروژه‌ درصنعت ساخت و ساز [37.2، 1.2، 1400، صفحه 119-132]
 • سنگ مصنوعی بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری حاوی هیدروکسید آلومینیم با استفاده از مواد مضاف [37.2، 3.2، 1400، صفحه 127-134]
 • سونامی شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف [37.2، 2.1، 1400، صفحه 113-119]

ش

 • شاتکریت بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان [37.2، 4.1، 1400، صفحه 49-56]
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد بررسی جامع ویژگی های شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPIs) سازمان و پروژه‌ درصنعت ساخت و ساز [37.2، 1.2، 1400، صفحه 119-132]
 • شبکه‌ی ترافیکی قیمت‌گذاری پویا با درنظرگرفتن تغییرات ظرفیت و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی مسافر در شبکه‌های شهری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 95-105]
 • شبکه‌ی دولایه بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • شبکه‌ی شهر تهران تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-38]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی مدل تلفیقی در حل مسئله ی بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با رویکرد پیش بینی جریان ورودی به سد (مطالعه موردی: سد دز) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 117-126]
 • شبکه‌ی قطری تأثیر انعطاف‌پذیری خاک در طرح بهینه‌ی شبکه‌ی قطری با ویژه‌سازی الگوریتم شاهین‌ها [37.2، 1.2، 1400، صفحه 61-74]
 • شبیه‌سازی ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز [37.2، 3.1، 1400، صفحه 3-9]
 • شبیه‌سازی به روش اجزاء منفصل ارزیابی اثر میرایی محلی در مدل‌سازی سه بعدی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح دانه‌یی با استفاده از روش اجزاء منفصل [37.2، 4.1، 1400، صفحه 21-32]
 • شبیه‌سازی پیشامد گسسته بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-49]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف [37.2، 2.1، 1400، صفحه 113-119]
 • شتاب‌نگار زلزله بررسی اثر فشرده‌سازی داده‌های شتابنگاشت در مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 121-131]
 • شدت و محل آسیب تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • شرایط خاک ساختگاه روابط بین دوام‌های مؤثر، بازه‌یی و یکنواخت با شاخص‌های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده‌های لرزه‌یی ایران [37.2، 1.1، 1400، صفحه 95-103]
 • شرط مرزی انتهای دور )شرط مرزی لایزمر( بررسی اندرکنش سدهای بتنی و فونداسیون با درنظر گرفتن اثر جرم [37.2، 1.1، 1400، صفحه 61-69]
 • شکل سنگدانه‌ها تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 81-92]
 • شکل مود تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه [37.2، 3.2، 1400، صفحه 93-104]
 • شمع حرارتی بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 39-49]
 • شمع حرارتی ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 25-33]
 • شناسایی آسیب شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری [37.2، 1.1، 1400، صفحه 71-84]
 • شناسایی آسیب برآورد میزان آسیب در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش تجزیه‌ی متعامد سره و الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 41-50]
 • شناسایی پارامترهای مودال بهبود عملکرد روش اتورگرسیو در شناسایی پارامترهای مودال سیستم های خروجی فقط با استفاده از روش تجزیه ی ارتعاشات هیلبرت [37.2، 2.1، 1400، صفحه 19-28]
 • شهر تهران بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ی ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده در شهر تهران [37.2، 4.2، 1400، صفحه 51-58]

ص

 • صنعت ساختمان تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 59-70]
 • صنعت ساخت‌وساز بررسی جامع ویژگی های شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPIs) سازمان و پروژه‌ درصنعت ساخت و ساز [37.2، 1.2، 1400، صفحه 119-132]

ض

 • ضایعات سنگ مرمر تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 33-47]
 • ضخامت متغیر تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 73-82]
 • ضریب اندرکنش تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم ـ مسلح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 133-143]
 • ضریب دبی هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق [37.2، 2.2، 1400، صفحه 3-12]
 • ضریب دبی جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 3-13]
 • ضریب رفتار مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • ضریب میرایی محلی غیرلزجی ارزیابی اثر میرایی محلی در مدل‌سازی سه بعدی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح دانه‌یی با استفاده از روش اجزاء منفصل [37.2، 4.1، 1400، صفحه 21-32]

ط

 • طراحی بر اساس عملکرد اصلاح برش پایه ی قاب خمشی فولادی به منظور تأمین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله [37.2، 2.1، 1400، صفحه 93-103]
 • طراحی مستقیم بر مبنای تغییرمکان روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده [37.2، 4.1، 1400، صفحه 105-120]
 • طرح اختلاط بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن [37.2، 1.1، 1400، صفحه 47-60]

ظ

 • ظرفیت باربری بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان [37.2، 4.1، 1400، صفحه 49-56]
 • ظرفیت باربری مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح [37.2، 4.1، 1400، صفحه 93-104]
 • ظرفیت باربری پی سطحی مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • ظرفیت باربری وابسته به زمان پیش‌بینی ظرفیت باربری وابسته به زمان شمع‌های کوبشی در خاک چسبنده با استفاده از روش گروهی مدیریت داده‌ها [37.2، 3.2، 1400، صفحه 27-35]
 • ظرفیت کمانشی بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 33-39]

ع

 • عصبی ـ فازی تطبیقی مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • عضو لوله در لوله بررسی رفتار مهاربند کمانش‌ ناپذیر پیشنهادی متشکل از لوله‌های تودرتو تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 105-111]
 • عملکرد لرزه‌یی بررسی عملکرد فروریزش لرزه‌یی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه‌ی نامنظم در پلان با رفتار نرم پیچشی در چارچوب FEMA-P695 [37.2، 2.2، 1400، صفحه 103-113]

غ

 • غشاء نانوفیلتراسیون ساخت و بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح‌شده با نانوکامپوزیت EDTA-GO در تصفیه نمک-رنگ-فلزات سنگین سرب و مس: بررسی اثر غلظت نمک در حذف رنگ آنیونی کونگورد از پساب [37.2، 3.2، 1400، صفحه 83-92]
 • غلاف ژئوسنتتیکی عملکرد ستون سنگی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آزمایش‌ سه ‌محوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 131-137]

ف

 • فرسایش داخلی طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 51-59]
 • فشرده‌سازی داده بررسی اثر فشرده‌سازی داده‌های شتابنگاشت در مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 121-131]
 • فلزات سنگین ساخت و بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح‌شده با نانوکامپوزیت EDTA-GO در تصفیه نمک-رنگ-فلزات سنگین سرب و مس: بررسی اثر غلظت نمک در حذف رنگ آنیونی کونگورد از پساب [37.2، 3.2، 1400، صفحه 83-92]
 • فیوز تعویض‌پذیر توسعه منحنی‌های شکنندگی برای دیوار‌های مرکزگرای گهواره‌ای تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 99-110]
 • فولاد طراحی بهینه و بررسی عملکرد چرخه یی سیستم دوگانه ی قاب خمشی فولادی متوسط مجهز به مهاربند ضربدری دوطبقه یی کمانش‌تاب مرکزگرا [37.2، 2.1، 1400، صفحه 51-60]
 • فونداسیون جرم‌دار بررسی اندرکنش سدهای بتنی و فونداسیون با درنظر گرفتن اثر جرم [37.2، 1.1، 1400، صفحه 61-69]

ق

 • قاب بتن آرمه روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده [37.2، 4.1، 1400، صفحه 105-120]
 • قاب بتن مسلح غیرشکل‌پذیر تأثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح غیر شکل‌پذیر دارای میان‌قاب آجری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 25-37]
 • قاب شکل‌پذیر روابط اصلاح شده روش مبتنی بر تغییرمکان قاب‌های بتنی مهاربندی شده [37.2، 4.1، 1400، صفحه 105-120]
 • قابلیت اعتماد تحلیل قابلیت اعتماد سد بتنی قوسی تحت بارهای ساخت مرحله ای و فشار هیدرواستاتیکی با روش های مونت کارلو و سطح پاسخ [37.2، 3.2، 1400، صفحه 135-145]
 • قضیه‌ی ایمن تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌یی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 103-112]
 • قیمت‌گذاری پویا قیمت‌گذاری پویا با درنظرگرفتن تغییرات ظرفیت و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی مسافر در شبکه‌های شهری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 95-105]
 • قیمت‌گذاری تراکم تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 13-21]

ک

 • کابل‌پس‌کشیدگی غیرچسبیده مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله [37.2، 2.2، 1400، صفحه 35-45]
 • کارگاه ساختمانی سامانه‌ی هشدار دهنده‌ی وضعیت‌های مجاورتی خطرناک در کارگاه‌های ساختمانی بر پایه‌ی رهگیری افراد و تجهیزات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 143-151]
 • کارگاه‌های ساخت ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیک خودکار در کارگاه‌های ساخت: بررسی میدانی و یک مطالعه موردی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 133-146]
 • کامپوزیت سیمانی مهندسی تأثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح غیر شکل‌پذیر دارای میان‌قاب آجری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 25-37]
 • کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی (E‌C‌C) بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال های تیر به ستون بتنی با کامپوزیت های سیمانی مهندسی حاوی نانولوله ی کربن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 3-12]
 • کاهش سختی بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو [37.2، 1.1، 1400، صفحه 23-33]
 • کاهش فشار جانبی بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم) [37.2، 3.2، 1400، صفحه 49-57]
 • کشش‌پذیری تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 13-21]
 • کورین بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری حاوی هیدروکسید آلومینیم با استفاده از مواد مضاف [37.2، 3.2، 1400، صفحه 127-134]

گ

 • گام بسامدی بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • گرادیان‌های بحرانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 51-59]
 • گرانیت مطالعه ی آزمایشگاهی اثر حرارت و اثر اندازه در مقاومت فشاری سنگ گرانیت [37.2، 4.1، 1400، صفحه 147-155]
 • گیرش شمع پیش‌بینی ظرفیت باربری وابسته به زمان شمع‌های کوبشی در خاک چسبنده با استفاده از روش گروهی مدیریت داده‌ها [37.2، 3.2، 1400، صفحه 27-35]
 • گرفتگی ساخت و بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح‌شده با نانوکامپوزیت EDTA-GO در تصفیه نمک-رنگ-فلزات سنگین سرب و مس: بررسی اثر غلظت نمک در حذف رنگ آنیونی کونگورد از پساب [37.2، 3.2، 1400، صفحه 83-92]
 • گرگانرود پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ ی گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه های عصبی مصنوعی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 83-92]

ل

 • لاغری ورق مقاومت برشی نهایی پانلهای جان سخت‌نشده با نسبت ابعادی بزرگ تحت دماهای بالا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 63-73]
 • لایه‌نشانی تبخیر فیزیکی استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با الکترود آهن و آلومینیوم اصلاح شده با نانوذرات زینک اکسید به روش ولتامتری چرخه‌یی در حذف رنگ‌زای راکتیو آبی 19 [37.2، 1.2، 1400، صفحه 87-94]

م

 • ماده ی تلقیح بررسی تأثیر نسبت ماده ی تلقیح به خوراک ورودی در عملکرد فرایند هضم بی‌هوازی خشک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 13-19]
 • ماسه عملکرد ستون سنگی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آزمایش‌ سه ‌محوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 131-137]
 • ماسه بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]
 • ماسه‌ی ۱۶۱ فیروزکوه تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم ـ مسلح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 133-143]
 • میان‌قاب آجری تأثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح غیر شکل‌پذیر دارای میان‌قاب آجری [37.2، 1.2، 1400، صفحه 25-37]
 • متصل شده شبیه‌ساز - بهینه‌ساز بهینه‌سازی چند هدفه ی بهره‌برداری از منابع آب به منظور تعیین نیاز اکوسیستم های آبی بر اساس الگوریتم های فراکاوشی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 69-79]
 • متغیر تعدیل‌گر ناهمگونی میان افراد در پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه ی یکپارچه ی پذیرش و کاربرد فناوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 81-91]
 • محدودیت ظرفیت تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 39-38]
 • محدوده‌ی طرح ترافیک تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 13-21]
 • محیط سولفاته بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید سدیم در خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم با سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته [37.2، 3.2، 1400، صفحه 3-14]
 • محیط متخلخل جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 3-13]
 • محیط همسانگرد جانبی توابع پتانسیل تغییرمکان برای مسائل الاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی براساس تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی [37.2، 4.1، 1400، صفحه 57-67]
 • مخازن استوانه‌یی تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 73-82]
 • مخازن بتنی هوایی اثر جداساز پایه بر پاسخ لرزه‌ای مخازن بتنی هوائی تحت اثر همزمان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [37.2، 3.2، 1400، صفحه 59-71]
 • مخازن جدارنازک بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 33-39]
 • مدیریت پسماند شهری بررسی تأثیر نسبت ماده ی تلقیح به خوراک ورودی در عملکرد فرایند هضم بی‌هوازی خشک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 13-19]
 • مدیریت گروهی داده‌ها پیش‌بینی ظرفیت باربری وابسته به زمان شمع‌های کوبشی در خاک چسبنده با استفاده از روش گروهی مدیریت داده‌ها [37.2، 3.2، 1400، صفحه 27-35]
 • مدیریت منابع انسانی تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 59-70]
 • مدل ترکیبی بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ی ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده در شهر تهران [37.2، 4.2، 1400، صفحه 51-58]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساخت تعیین مسیر بهینه ی پروژه‌های زیربنایی انتقال آب با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی برپایه ی مدل یکپارچه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌سازی اطلاعات ساخت [37.2، 3.1، 1400، صفحه 23-32]
 • مدل‌سازی تحلیلی مروری بر رویکردهای مختلف در مدل‌سازی تحلیلی منحنی نگه‌داشت آب - خاک [37.2، 3.1، 1400، صفحه 111-123]
 • مدل‌سازی رفتار غیرخطی مدل‌سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره‌یی بتنی تحت بار زلزله [37.2، 2.2، 1400، صفحه 35-45]
 • مدل شبکه‌های عصبی پیش‌بینی آورد آبی رودخانه‌ ی گرگانرود با استفاده از روش‌های ترکیبی آنتروپی تقریبی و شبکه های عصبی مصنوعی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 83-92]
 • مدل عددی معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها [37.2، 4.2، 1400، صفحه 39-50]
 • مدل لاجیت دوگانه مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان در هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه ی موردی: استان مازندران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 143-152]
 • مدل‌های انتخاب گسسته تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران) [37.2، 1.1، 1400، صفحه 13-21]
 • مدل‌های پذیرنده بررسی میزان مشارکت منابع تولید آلاینده ی ذرات معلق ریز به کمک ترکیبی از مدل های پذیرنده در شهر تهران [37.2، 4.2، 1400، صفحه 51-58]
 • مدل هوشمند مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • میرایی بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه [37.2، 1.1، 1400، صفحه 105-115]
 • میراگر بیضوی معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها [37.2، 4.2، 1400، صفحه 39-50]
 • میراگر تسلیم‌شونده‌ی حلقوی بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 117-130]
 • میراگر جرمی هماهنگ شده کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال [37.2، 1.2، 1400، صفحه 107-117]
 • میزان آسیب برآورد میزان آسیب در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش تجزیه‌ی متعامد سره و الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات [37.2، 3.1، 1400، صفحه 41-50]
 • میزان سیمان بررسی اثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت دو نیم‌شدگی،‌ ظرفیت کرنشی و جذب انرژی بتن‌های غلطکی نیمه سبک با هدف استفاده در بلوک‌های بتنی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 135-141]
 • مسائل الاستودینامیک توابع پتانسیل تغییرمکان برای مسائل الاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی براساس تئوری گرادیان کرنش غیرمحلی [37.2، 4.1، 1400، صفحه 57-67]
 • مسلح‌کننده‌ی ژئوسینتتیکی تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم ـ مسلح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 133-143]
 • مشخصات آنی شبیه‌سازی زمین‌لرزه ی شبه‌پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه ی موجک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 69-79]
 • مشخصات دوام آثار اصلاحی پلیمرهای استایرن بوتادین رابر و استایرن آکریلیک بر خواص مخلوط‌های پایه سیمان آلومینات کلیسم [37.2، 2.2، 1400، صفحه 61-71]
 • مشخصات مکانیکی بررسی تجربی تأثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره ـ زئولیت به عنوان پیش‌ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات‌های ژئوپلیمری [37.2، 2.2، 1400، صفحه 73-84]
 • مشخصات مکانیکی تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 81-92]
 • مصالح دانه‌یی ارزیابی اثر میرایی محلی در مدل‌سازی سه بعدی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح دانه‌یی با استفاده از روش اجزاء منفصل [37.2، 4.1، 1400، صفحه 21-32]
 • مطالعه‌ی آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال های تیر به ستون بتنی با کامپوزیت های سیمانی مهندسی حاوی نانولوله ی کربن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 3-12]
 • مطالعه عددی بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • مطالعه‌ی عددی مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • معادلات تنش معادلات تنش در روش اجزامحدود توسعه یافته بر اساس انتگرال گیری عددی نیروهای داخلی ذخیره شده با استفاده از توابع چندجمله ای معادل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 85-98]
 • معادلات ساختاری ناهمگونی میان افراد در پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه ی یکپارچه ی پذیرش و کاربرد فناوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 81-91]
 • مفصل خمیری تحلیل حساسیت طول ناحیه‌ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن‌آرمه‌ی بالدار [37.2، 4.2، 1400، صفحه 93-104]
 • مقاومت تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌یی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 103-112]
 • مقاومت برشی بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس‌دار [37.2، 2.2، 1400، صفحه 13-24]
 • مقاومت برشی مقاومت برشی نهایی پانلهای جان سخت‌نشده با نسبت ابعادی بزرگ تحت دماهای بالا [37.2، 3.1، 1400، صفحه 63-73]
 • مقاومت برشی بررسی تأثیر هم زمان زمان ماند، مولاریته و غلظت محلول باکتری در مقاومت برشی خاک های ماسه یی تثبیت شده با روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 27-37]
 • مقاومت پس‌پانچ آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ [37.2، 1.1، 1400، صفحه 131-141]
 • مقاومت جانبی بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو [37.2، 1.1، 1400، صفحه 23-33]
 • مقاومت در برابر آتش ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد پوشش‌های پاششی محافظت کننده در مقابل حریق اجرا شده بر روی سازه‌های فولادی در هنگام آتش‌سوزی بعد از زلزله [37.2، 1.1، 1400، صفحه 153-163]
 • مقاومت دو نیم‌شدگی بررسی اثر کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت دو نیم‌شدگی،‌ ظرفیت کرنشی و جذب انرژی بتن‌های غلطکی نیمه سبک با هدف استفاده در بلوک‌های بتنی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 135-141]
 • مقاومت فشاری بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید سدیم در خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم با سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته [37.2، 3.2، 1400، صفحه 3-14]
 • مقاومت فشاری اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل [37.2، 4.2، 1400، صفحه 113-120]
 • مقاومت فشاری تک‌محوری مطالعه ی آزمایشگاهی اثر حرارت و اثر اندازه در مقاومت فشاری سنگ گرانیت [37.2، 4.1، 1400، صفحه 147-155]
 • مقاومت فشاری تک‌محوری بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان [37.2، 4.2، 1400، صفحه 15-25]
 • مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 81-92]
 • مقاوم‌سازی لرزه‌یی عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 61-68]
 • مکانیکی تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 33-47]
 • میکروسیلیس تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن [37.2، 4.1، 1400، صفحه 33-47]
 • ملات ژئوپلیمری بررسی تجربی تأثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره ـ زئولیت به عنوان پیش‌ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات‌های ژئوپلیمری [37.2، 2.2، 1400، صفحه 73-84]
 • منحنی ترٓشدگی مروری بر رویکردهای مختلف در مدل‌سازی تحلیلی منحنی نگه‌داشت آب - خاک [37.2، 3.1، 1400، صفحه 111-123]
 • منحنی خشک‌شدگی مروری بر رویکردهای مختلف در مدل‌سازی تحلیلی منحنی نگه‌داشت آب - خاک [37.2، 3.1، 1400، صفحه 111-123]
 • منحنی شکنندگی ارزیابی مؤلفه ی استحکام در تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های قاب مهاربندی شده ی کوتاه و میان مرتبه در ساختگاه نزدیک گسل [37.2، 2.2، 1400، صفحه 159-171]
 • منحنی شکنندگی توسعه منحنی‌های شکنندگی برای دیوار‌های مرکزگرای گهواره‌ای تحت شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای دور و نزدیک گسل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 99-110]
 • منحنی شکنندگی تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده ی قاب خمشی فولادی سه بعدی با استفاده از منحنی‎‌های شکنندگی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 71-82]
 • منحنی نگهداشت آب - خاک مروری بر رویکردهای مختلف در مدل‌سازی تحلیلی منحنی نگه‌داشت آب - خاک [37.2، 3.1، 1400، صفحه 111-123]
 • منسوج بررسی عددی تأثیر شکل مقطع ستون، مقاومت ملات و تعداد لایه‌های TRC بر رفتار لرزه‌ای ستون‌های بتنی مسلح [37.2، 3.2، 1400، صفحه 105-115]
 • مهار برگشتی مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی اثر مهار برگشتی در ظرفیت باربری پی منفرد روی خاک مسلح [37.2، 4.1، 1400، صفحه 93-104]
 • مهاربندی شورون ارزیابی مؤلفه ی استحکام در تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های قاب مهاربندی شده ی کوتاه و میان مرتبه در ساختگاه نزدیک گسل [37.2، 2.2، 1400، صفحه 159-171]
 • مهاربند کمانش‌تاب طراحی بهینه و بررسی عملکرد چرخه یی سیستم دوگانه ی قاب خمشی فولادی متوسط مجهز به مهاربند ضربدری دوطبقه یی کمانش‌تاب مرکزگرا [37.2، 2.1، 1400، صفحه 51-60]
 • مهاربند کمانش‌تاب بررسی رفتار مهاربند کمانش‌ ناپذیر پیشنهادی متشکل از لوله‌های تودرتو تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 105-111]
 • مهاربند هم‌محور بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی [37.2، 1.1، 1400، صفحه 117-130]
 • مهاربندی واگرا مدل هوشمند تطبیقی عصبی ـ فازی در برآورد ضریب رفتار سازه‌ی فولادی با پیکربندیمهاربندی واگرا تحت زلزله‌هایحوزه‌ی نزدیک پالس‌گونه [37.2، 1.2، 1400، صفحه 157-169]
 • موج شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف [37.2، 2.1، 1400، صفحه 113-119]
 • موج S‌H پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 115-130]
 • مود خرابی تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته‌های استوانه‌یی کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری [37.2، 3.1، 1400، صفحه 125-134]
 • مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله اثر جداساز پایه بر پاسخ لرزه‌ای مخازن بتنی هوائی تحت اثر همزمان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی زلزله‌های حوزه دور و نزدیک گسل [37.2، 3.2، 1400، صفحه 59-71]
 • مونت‌کارلو تحلیل قابلیت اعتماد سد بتنی قوسی تحت بارهای ساخت مرحله ای و فشار هیدرواستاتیکی با روش های مونت کارلو و سطح پاسخ [37.2، 3.2، 1400، صفحه 135-145]

ن

 • نیاز زیست‌محیطی بهینه‌سازی چند هدفه ی بهره‌برداری از منابع آب به منظور تعیین نیاز اکوسیستم های آبی بر اساس الگوریتم های فراکاوشی [37.2، 2.1، 1400، صفحه 69-79]
 • نامنظمی در پلان بررسی عملکرد فروریزش لرزه‌یی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه‌ی نامنظم در پلان با رفتار نرم پیچشی در چارچوب FEMA-P695 [37.2، 2.2، 1400، صفحه 103-113]
 • نانوذرات زینک‌اکسید استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با الکترود آهن و آلومینیوم اصلاح شده با نانوذرات زینک اکسید به روش ولتامتری چرخه‌یی در حذف رنگ‌زای راکتیو آبی 19 [37.2، 1.2، 1400، صفحه 87-94]
 • نانورس بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس‌دار [37.2، 2.2، 1400، صفحه 13-24]
 • نانوفتوکاتالیست تصفیه‌ی فتوکاتالیستی پساب واقعی پالایشگاه نفت با استفاده از نانو ذرات T‌i‌O2 دوپ شده بانقره و پوشش‌یافته بر سطح بتن [37.2، 2.1، 1400، صفحه 121-129]
 • نانولوله‌ی کربن (C‌N‌T) بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال های تیر به ستون بتنی با کامپوزیت های سیمانی مهندسی حاوی نانولوله ی کربن [37.2، 1.2، 1400، صفحه 3-12]
 • ناهمگنی تخمین ظرفیت و چگالی بحرانی شبکه ی معابر با استفاده از نمودار اساسی شبکه‌ بازنمونه‌گیری‌شده مورد پژوهی بخشی از شبکه ی مشهد [37.2، 2.2، 1400، صفحه 95-102]
 • ناهمگونی ناهمگونی میان افراد در پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه ی یکپارچه ی پذیرش و کاربرد فناوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 81-91]
 • نرم‌افزار آباکوس مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • نرم‌افزار اجزاء محدود تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 73-82]
 • نیروی داخلی ذخیره شده معادلات تنش در روش اجزامحدود توسعه یافته بر اساس انتگرال گیری عددی نیروهای داخلی ذخیره شده با استفاده از توابع چندجمله ای معادل [37.2، 3.1، 1400، صفحه 85-98]
 • نسبت حاشیه‌ی فروریزش بررسی عملکرد فروریزش لرزه‌یی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه‌ی نامنظم در پلان با رفتار نرم پیچشی در چارچوب FEMA-P695 [37.2، 2.2، 1400، صفحه 103-113]
 • نشست موضعی بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی [37.2، 3.1، 1400، صفحه 33-39]
 • نشست موضعی تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی [37.2، 3.2، 1400، صفحه 73-82]
 • نشست نامتقارن پی بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی [37.2، 1.2، 1400، صفحه 75-86]
 • نظریه‌ی یکپارچه پذیرش و کاربرد فنّاوری ناهمگونی میان افراد در پذیرش اتومبیل خودران با استفاده از نظریه ی یکپارچه ی پذیرش و کاربرد فناوری [37.2، 2.1، 1400، صفحه 81-91]
 • نفوذ آب شور بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده ی حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی [37.2، 2.2، 1400، صفحه 85-94]
 • نفوذپذیری بررسی تأثیر هم زمان زمان ماند، مولاریته و غلظت محلول باکتری در مقاومت برشی خاک های ماسه یی تثبیت شده با روش سیمانتاسیون بیولوژیکی [37.2، 4.2، 1400، صفحه 27-37]
 • نمودار اساسی شبکه تخمین ظرفیت و چگالی بحرانی شبکه ی معابر با استفاده از نمودار اساسی شبکه‌ بازنمونه‌گیری‌شده مورد پژوهی بخشی از شبکه ی مشهد [37.2، 2.2، 1400، صفحه 95-102]
 • نمودار تورنادو تحلیل حساسیت طول ناحیه‌ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن‌آرمه‌ی بالدار [37.2، 4.2، 1400، صفحه 93-104]
 • نمونه‌ی آزمایشگاهی معرفی میراگر جدید بیضوی شکل به منظور استهلاک انرژی در سازه ها [37.2، 4.2، 1400، صفحه 39-50]
 • نمونه‌ی شبه‌سنگ مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]

و

 • ولتامتری چرخه‌یی استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با الکترود آهن و آلومینیوم اصلاح شده با نانوذرات زینک اکسید به روش ولتامتری چرخه‌یی در حذف رنگ‌زای راکتیو آبی 19 [37.2، 1.2، 1400، صفحه 87-94]

ه

 • هیدروکسیدسدیم بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید سدیم در خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم با سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته [37.2، 3.2، 1400، صفحه 3-14]
 • هیسترزیس هیدرولیکی مروری بر رویکردهای مختلف در مدل‌سازی تحلیلی منحنی نگه‌داشت آب - خاک [37.2، 3.1، 1400، صفحه 111-123]
 • هضم بی‌هوازی خشک بررسی تأثیر نسبت ماده ی تلقیح به خوراک ورودی در عملکرد فرایند هضم بی‌هوازی خشک [37.2، 4.1، 1400، صفحه 13-19]
 • همبستگی تصاویر دیجیتال مطالعه ی آزمایشگاهی رشد شکاف از پیش موجود در محل اتصال دو ماده با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال [37.2، 4.1، 1400، صفحه 3-12]
 • همگن‌سازی خاک مسلح مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع [37.2، 3.2، 1400، صفحه 157-166]
 • هوش مصنوعی پیش‌بینی ظرفیت باربری وابسته به زمان شمع‌های کوبشی در خاک چسبنده با استفاده از روش گروهی مدیریت داده‌ها [37.2، 3.2، 1400، صفحه 27-35]