نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشستگی مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 3-14]
 • آبشستگی بررسی تأثیرالمان زبری نصب شده در وجه بالادست پایه ی پل در جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت [38.2، 2.1، 1401، صفحه 17-26]
 • آزادراه عوارضی مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 27-40]
 • آزمایش استاتیکی ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 121-130]
 • آزمایش پیچش استوانه توخالی مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [38.2، 1.1، 1401، صفحه 3-14]
 • آزمایش چندمرحله‌یی ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 121-130]
 • آزمایش سه محوری افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بُعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری [38.2، 3.2، 1401، صفحه 55-65]
 • آزمون «پیچش» بررسی پایایی بتن های خودمتراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش" [38.2، 1.1، 1401، صفحه 59-67]
 • آغازگر توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • آهک بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه ی مسجدسلیمان) [38.2، 4.2، 1401، صفحه 73-81]
 • آویز ارائه ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 15-22]

ا

 • اتصال کاملاً پیچی مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]
 • اتصال لوله‌یی X شکل رفتار اتصال های لوله‌یی X شکل مقاوم شده با حلقه خارجی تحت بار محوری فشاری [38.2، 2.1، 1401، صفحه 63-73]
 • اثر طول شکاف اثر توأم نرخ بارگذاری و طول شکاف در مقاومت کششی برزیلی سنگ [38.2، 2.1، 1401، صفحه 87-98]
 • اجزاء محدود مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]
 • ادی ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه ی کنترل تخلیه‌کننده ی تحتانی سد بر پایه ی نظریه ی کولموگروف [38.2، 1.1، 1401، صفحه 123-134]
 • ارتعاش‌های تصادفی تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 89-98]
 • ارتفاع آزاد بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد [38.2، 1.2، 1401، صفحه 155-167]
 • ارزش زندگی آماری پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • اسپویلر مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 3-14]
 • اصلاح آویز ارائه ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 15-22]
 • الیاف بارچیپ بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]
 • الیاف پلی‌پروپیلن بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف [38.2، 3.2، 1401، صفحه 43-53]
 • الیاف پلی‌پروپیلن ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن [38.2، 3.2، 1401، صفحه 21-32]
 • الیاف پلی‌پفیلن سولفید (P‌P‌S) بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه یی مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 35-46]
 • الیاف شیشه مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه در بتن پودری واکنش پذیر [38.2، 4.1، 1401، صفحه 25-36]
 • الیاف فولادی بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]
 • الیاف فولادی بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف [38.2، 3.2، 1401، صفحه 43-53]
 • الیاف فولادی ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن [38.2، 3.2، 1401، صفحه 21-32]
 • الیاف ماکروسنتتیک بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]
 • الکترود برنجی بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 111-119]
 • الکترود برنزی بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 111-119]
 • الکترود فولادی بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 111-119]
 • الگوریتم SPSA بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد [38.2، 1.2، 1401، صفحه 155-167]
 • الگوریتم بهینه‌یابی برخورد اجسام بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام [38.2، 2.1، 1401، صفحه 51-61]
 • الگوریتم ژنتیک ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌یی قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد [38.2، 3.2، 1401، صفحه 67-77]
 • الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌یی محصورشده با الیاف پلیمری FRP [38.2، 2.1، 1401، صفحه 117-129]
 • الوارهای چندلایه‌ی متقاطع چوبی (C‌L‌T) بررسی عملکرد سازه ترکیبی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنل کف و دیوار برشی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 23-34]
 • ایمنی سازه شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود [38.2، 4.2، 1401، صفحه 53-62]
 • انتشار موج لرزه‌یی تحلیل لرزه‌یی سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل ـ به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود [38.2، 1.2، 1401، صفحه 39-50]
 • انتقال رسوب بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه [38.2، 2.2، 1401، صفحه 43-53]
 • انتقال رسوب‌ها بررسی تأثیرالمان زبری نصب شده در وجه بالادست پایه ی پل در جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت [38.2، 2.1، 1401، صفحه 17-26]
 • اندازه‌گیری پیوسته اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • اندرکنش ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی و ژئوگرید با استفاده ازآزمایش برش مستقیم [38.2، 2.1، 1401، صفحه 27-47]
 • اندرکنش سد ـ مخزن ـ پی توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 65-76]
 • اندیس طاقت بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه یی مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 35-46]
 • انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی [38.2، 2.1، 1401، صفحه 41-50]
 • انفجار بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]

ب

 • بار بحرانی کمانش بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری [38.2، 4.2، 1401، صفحه 37-51]
 • بار بستر بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • بارگذاری دینامیکی بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • بارگذاری دینامیکی اثر توأم نرخ بارگذاری و طول شکاف در مقاومت کششی برزیلی سنگ [38.2، 2.1، 1401، صفحه 87-98]
 • بارگذاری مرکب مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 169-177]
 • بار محوری شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود [38.2، 4.2، 1401، صفحه 53-62]
 • بار محوری متغیر تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن آرمه ی کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون [38.2، 4.1، 1401، صفحه 37-52]
 • بارندگی بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام [38.2، 2.1، 1401، صفحه 51-61]
 • بازدهی گروه مطالعه ی عددی تأثیر هندسه ی سطوح جداری گروه شمع های مخروطی با مقاطع دایروی و مربعی در ظرفیت باربری محوری فشاری و بررسی بازدهی گروه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 61-71]
 • باسیلوس پاستوری بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه یی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 87-98]
 • باور ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • بتن الیافی بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]
 • بتن بازیافتی مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 47-57]
 • بتن بازیافتی ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن [38.2، 3.2، 1401، صفحه 21-32]
 • بتن پارچه‌یی ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 15-25]
 • بتن پودری واکنش‌پذیر مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه در بتن پودری واکنش پذیر [38.2، 4.1، 1401، صفحه 25-36]
 • بتن حاوی الیاف هیبریدی ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن [38.2، 3.2، 1401، صفحه 21-32]
 • بتن خودمتراکم بررسی پایایی بتن های خودمتراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش" [38.2، 1.1، 1401، صفحه 59-67]
 • بتن ژئوپلیمری بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف [38.2، 3.2، 1401، صفحه 43-53]
 • بتن مادر مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 47-57]
 • بتن متراکم شده‌ی غلتکی بررسی تأثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس در پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده‌ی غلتکی در سیکل‌های متناوب ذوب ـ یخبندان [38.2، 1.2، 1401، صفحه 145-154]
 • بخش‌بندی تصویر شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق [38.2، 2.1، 1401، صفحه 99-108]
 • بررسی پارامتریک مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی [38.2، 2.1، 1401، صفحه 41-50]
 • برش پایه ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله ی حوزه ی نزدیک گسل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 29-41]
 • برش مستقیم بزرگ‌مقیاس ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی و ژئوگرید با استفاده ازآزمایش برش مستقیم [38.2، 2.1، 1401، صفحه 27-47]
 • بیمه‌ی پارامتریک توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • بینایی رایانه شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق [38.2، 2.1، 1401، صفحه 99-108]
 • بینایی رایانه شناسایی ترک در اعضاء بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار - رمزگشا بر پایه ی یادگیری عمیق [38.2، 2.2، 1401، صفحه 79-88]
 • بهینه‌یابی بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام [38.2، 2.1، 1401، صفحه 51-61]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد [38.2، 1.2، 1401، صفحه 155-167]
 • بهینه‌سازی بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق [38.2، 1.2، 1401، صفحه 15-25]

پ

 • پایداری بررسی رفتار قاب خمشی فولادی با اتصال های صلب کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله [38.2، 3.2، 1401، صفحه 3-10]
 • پایداری شیروانی غیراشباع بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام [38.2، 2.1، 1401، صفحه 51-61]
 • پارامتر غیرماندگاری بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • پایش سلامت سازه شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود [38.2، 4.2، 1401، صفحه 53-62]
 • پایش سلامتی سازه شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال [38.2، 3.1، 1401، صفحه 53-63]
 • پایش سلامت سازه‌ها شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق [38.2، 2.1، 1401، صفحه 99-108]
 • پایش سلامت سازه‌ها شناسایی ترک در اعضاء بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار - رمزگشا بر پایه ی یادگیری عمیق [38.2، 2.2، 1401، صفحه 79-88]
 • پایش سلامت سازه‌ها استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس [38.2، 4.2، 1401، صفحه 25-36]
 • پیامدهای اجتماعی پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • پیچیدگی محیطی مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 27-40]
 • پذیرش تبیین اثر مؤلفه‌های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 119-129]
 • پردازش تصویر افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بُعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری [38.2، 3.2، 1401، صفحه 55-65]
 • پرسش‌گری اینترنتی مدل سازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی در وابستگی به خودروی شخصی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 67-77]
 • پروژه‌ی ساخت بهره‌برداری انتقال مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 27-40]
 • پروژه‌های ساختمانی بزرگ‌مقیاس امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی [38.2، 4.1، 1401، صفحه 13-22]
 • پیش‌بارگذاری بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف [38.2، 3.2، 1401، صفحه 43-53]
 • پیگیبک‌لاین مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 3-14]
 • پل بزرگراه محک کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • پل معلق ارائه ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 15-22]
 • پناهگاه تعجیلی ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 15-25]
 • پی‌های باکت ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع [38.2، 4.1، 1401، صفحه 3-11]
 • پوسته‌ی استوانه‌یی چندلایه تحلیل استاتیکی پوسته ی استوانه‌یی ایزوتروپ جانبی چندلایه ی سه‌بُعدی متقارن با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان [38.2، 3.1، 1401، صفحه 3-14]
 • پوسته‌های استوانه‌یی فولادی مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 169-177]

ت

 • تاب‌آوری پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • تاب‌آوری لرزه‌یی بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • تاب‌آوری لرزه‌یی آنالیز تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های شبکه ی قطری بلندمرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 15-28]
 • تابع پتانسیل جابه‌جایی تحلیل استاتیکی پوسته ی استوانه‌یی ایزوتروپ جانبی چندلایه ی سه‌بُعدی متقارن با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان [38.2، 3.1، 1401، صفحه 3-14]
 • تابع چند ربعی توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 65-76]
 • تابع مشخصه‌ی بسامدی استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس [38.2، 4.2، 1401، صفحه 25-36]
 • تأثیر کنج بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق [38.2، 1.2، 1401، صفحه 15-25]
 • تأخیر برشی تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR [38.2، 4.2، 1401، صفحه 63-71]
 • تاکسی اینترنتی مدل سازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید - 19 [38.2، 2.2، 1401، صفحه 55-65]
 • تاکسی اینترنتی مدل سازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی در وابستگی به خودروی شخصی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 67-77]
 • تثبیت تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده [38.2، 3.2، 1401، صفحه 11-20]
 • تثبیت بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه ی مسجدسلیمان) [38.2، 4.2، 1401، صفحه 73-81]
 • تثبیت خاک بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • تحلیل اتصال تیر به ستون تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن آرمه ی کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون [38.2، 4.1، 1401، صفحه 37-52]
 • تحلیل اجزاء محدود طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]
 • تحلیل بسامدی شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال [38.2، 3.1، 1401، صفحه 53-63]
 • تحلیل پوش‌آور بررسی اهمیت پارامترهای مؤثر در گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین [38.2، 1.2، 1401، صفحه 77-87]
 • تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • تحلیل دینامیکی فزاینده آنالیز تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های شبکه ی قطری بلندمرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 15-28]
 • تحلیل لرزه‌یی تحلیل لرزه‌یی سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل ـ به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود [38.2، 1.2، 1401، صفحه 39-50]
 • تحلیل موجک شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال [38.2، 3.1، 1401، صفحه 53-63]
 • تحلیل همبستگی بررسی اهمیت پارامترهای مؤثر در گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین [38.2، 1.2، 1401، صفحه 77-87]
 • تخلیه‌کننده‌ی تحتانی سد ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه ی کنترل تخلیه‌کننده ی تحتانی سد بر پایه ی نظریه ی کولموگروف [38.2، 1.1، 1401، صفحه 123-134]
 • تخمین هزینه مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تخمین هزینه‌ی مقاوم‌سازی لرزه‌یی ساختمان‌های مصالح بنایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 27-37]
 • تیر تابعی قوطی‌شکل بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری [38.2، 4.2، 1401، صفحه 37-51]
 • ترجیح‌های آشکار شده پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • تیر جدارنازک بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری [38.2، 4.2، 1401، صفحه 37-51]
 • ترک بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌یی تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته [38.2، 1.1، 1401، صفحه 109-121]
 • تزریق بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • تشخیص ترک شناسایی ترک در اعضاء بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار - رمزگشا بر پایه ی یادگیری عمیق [38.2، 2.2، 1401، صفحه 79-88]
 • تشدیدکننده بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه یی سطحی با استفاده از تئوری بلاخ - فلوکه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 53-60]
 • تصحیح ماتریس یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد [38.2، 1.1، 1401، صفحه 99-108]
 • تعادل کاربر تصادفی یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد [38.2، 1.1، 1401، صفحه 99-108]
 • تغییرات حجم نمونه افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بُعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری [38.2، 3.2، 1401، صفحه 55-65]
 • تغییرات قطر نمونه افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بُعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری [38.2، 3.2، 1401، صفحه 55-65]
 • تغییر رفتار ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • تقاضای سفر مدل سازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید - 19 [38.2، 2.2، 1401، صفحه 55-65]
 • تقویت اتصال تیر به ستون بتن‌آرمه تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن آرمه ی کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون [38.2، 4.1، 1401، صفحه 37-52]
 • تک‌محوری بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه ی مسجدسلیمان) [38.2، 4.2، 1401، صفحه 73-81]
 • تیم پروژه تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 85-96]
 • توابع پایه‌ی شعاعی توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 65-76]
 • توابع پتانسیل تغییرمکان تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی [38.2، 4.2، 1401، صفحه 15-24]
 • توابع هدانیک پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • توالی لرزه‌یی ارزیابی رفتار لرزه یی قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 131-143]
 • توقف تولید توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • تونل قطار شهری مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی [38.2، 2.1، 1401، صفحه 41-50]
 • تئوری بلاخ ـ فلوکه بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه یی سطحی با استفاده از تئوری بلاخ - فلوکه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 53-60]

ج

 • جابه‌جایی وارد شده ارائه ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 15-22]
 • جدارنازک مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 169-177]
 • جذب انرژی بررسی اثر پیش بارگذاری در مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمری حاوی الیاف [38.2، 3.2، 1401، صفحه 43-53]
 • جریان آشفته ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه ی کنترل تخلیه‌کننده ی تحتانی سد بر پایه ی نظریه ی کولموگروف [38.2، 1.1، 1401، صفحه 123-134]
 • جنسیت ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 3-14]
 • جوش اکسی‌استیلن بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 111-119]
 • جوش قوس الکتریکی بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 111-119]

چ

 • چقرمگی شکست بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌یی تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته [38.2، 1.1، 1401، صفحه 109-121]
 • چوب تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP [38.2، 3.1، 1401، صفحه 89-100]

ح

 • حرارت بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم [38.2، 3.1، 1401، صفحه 77-88]
 • حرکت تصادفی ذرات بستر بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه [38.2، 2.2، 1401، صفحه 43-53]
 • حسگر بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه [38.2، 2.2، 1401، صفحه 43-53]
 • حسگرهای مینیاتوری مکش بافتی اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • حل تحلیلی تحلیل استاتیکی پوسته ی استوانه‌یی ایزوتروپ جانبی چندلایه ی سه‌بُعدی متقارن با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان [38.2، 3.1، 1401، صفحه 3-14]
 • حل دقیق تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی [38.2، 4.2، 1401، صفحه 15-24]
 • حل عددی تحلیل لرزه‌یی سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل ـ به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود [38.2، 1.2، 1401، صفحه 39-50]
 • حوزه‌ی نزدیک گسل تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 89-98]

خ

 • خاک دانه‌یی ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 121-130]
 • خاک مسلح ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی و ژئوگرید با استفاده ازآزمایش برش مستقیم [38.2، 2.1، 1401، صفحه 27-47]
 • خاک‌های غیراشباع اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • خرابی آویز ارائه ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 15-22]
 • خسارت کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • خصوصیات مکانیکی مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 47-57]
 • خطر لرزه‌یی توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • خط صوت بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه یی سطحی با استفاده از تئوری بلاخ - فلوکه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 53-60]
 • خط لوله‌ی آب ارائه ی چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با استفاده از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [38.2، 1.1، 1401، صفحه 79-85]
 • خط لوله‌ی انتقال گاز طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]
 • خطوط لوله‌ی فولادی بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]

د

 • دال بتنی روسازی بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه یی مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 35-46]
 • درجه اشباع اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • دریفت بیشینه بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • دینامیک انتقال بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه [38.2، 2.2، 1401، صفحه 43-53]
 • دیوار برشی ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله ی حوزه ی نزدیک گسل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 29-41]
 • دیوار برشی C‌L‌T بررسی عملکرد سازه ترکیبی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنل کف و دیوار برشی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 23-34]
 • دیوار برشی بتنی Lـ شکل تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR [38.2، 4.2، 1401، صفحه 63-71]
 • دیوار برشی فولادی ارزیابی رفتار لرزه یی قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 131-143]
 • دوام بررسی پایایی بتن های خودمتراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش" [38.2، 1.1، 1401، صفحه 59-67]
 • دوام بررسی تأثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس در پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده‌ی غلتکی در سیکل‌های متناوب ذوب ـ یخبندان [38.2، 1.2، 1401، صفحه 145-154]

ذ

 • ذره‌ی هوشمند بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه [38.2، 2.2، 1401، صفحه 43-53]
 • ذی‌نفعان ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان [38.2، 4.2، 1401، صفحه 83-93]
 • ذوب ـ یخبندان بررسی تأثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس در پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده‌ی غلتکی در سیکل‌های متناوب ذوب ـ یخبندان [38.2، 1.2، 1401، صفحه 145-154]

ر

 • راندمان تولید توسعه روشی ترکیبی از مدل سازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز [38.2، 4.2، 1401، صفحه 3-14]
 • ریزساختار بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه ی مسجدسلیمان) [38.2، 4.2، 1401، صفحه 73-81]
 • ریسک لرزه‌یی توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • رس متورم‌شونده تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده [38.2، 3.2، 1401، صفحه 11-20]
 • رفتار پساچرخه‌یی تاثیر حضور لای در رفتار چرخه یی و پساچرخه یی ماسه ی سست اشباع [38.2، 2.1، 1401، صفحه 75-85]
 • رفتار تنش ـ کرنش بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌یی تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته [38.2، 1.1، 1401، صفحه 109-121]
 • رفتار لرزه‌یی ارزیابی رفتار لرزه یی قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 131-143]
 • رگرسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تخمین هزینه‌ی مقاوم‌سازی لرزه‌یی ساختمان‌های مصالح بنایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 27-37]
 • رگرسیون اسپلاین چندمتغیره‌ی تطبیقی ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌یی محصورشده با الیاف پلیمری FRP [38.2، 2.1، 1401، صفحه 117-129]
 • رگرسیون‌گیری چندجمله‌یی تکاملی (E‌P‌R) تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR [38.2، 4.2، 1401، صفحه 63-71]
 • روش N‌S‌M تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن آرمه ی کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون [38.2، 4.1، 1401، صفحه 37-52]
 • روش اجزاء تشکیل‌دهنده مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]
 • روش المان گسسته بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌یی تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته [38.2، 1.1، 1401، صفحه 109-121]
 • روش المان محدود بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری [38.2، 4.2، 1401، صفحه 37-51]
 • روش بدون شبکه توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 65-76]
 • روش تاگوچی طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا [38.2، 1.1، 1401، صفحه 69-78]
 • روش تفاضل محدود بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام [38.2، 2.1، 1401، صفحه 51-61]
 • روش خطی‌سازی تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 89-98]
 • روش‌شناسی Q ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان [38.2، 4.2، 1401، صفحه 83-93]
 • روش کاهش دامنه تحلیل لرزه‌یی سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل ـ به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود [38.2، 1.2، 1401، صفحه 39-50]
 • روش گرادیان اشپیس یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد [38.2، 1.1، 1401، صفحه 99-108]
 • رویکرد استاتیکی خطی ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌یی قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد [38.2، 3.2، 1401، صفحه 67-77]
 • رویکرد استاتیکی غیرخطی ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌یی قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد [38.2، 3.2، 1401، صفحه 67-77]

ز

 • زیان توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • زاویه تنشهای اصلی مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [38.2، 1.1، 1401، صفحه 3-14]
 • زیرساخت‌های متقابلاً وابسته پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • زیرساخت‌های مدیریت دانش تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 85-96]
 • زلزله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی با اتصال های صلب کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله [38.2، 3.2، 1401، صفحه 3-10]
 • زلزله‌های متوالی ارزیابی رفتار لرزه یی قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 131-143]
 • زمان پایه بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • زمین‌لغزش طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]
 • زئولیت تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده [38.2، 3.2، 1401، صفحه 11-20]

ژ

 • ژئوسل ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 121-130]
 • ژئوسنتتیک بررسی عملکرد سیستم چند لایه ی پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی [38.2، 3.2، 1401، صفحه 79-86]
 • ژئوگرید ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی و ژئوگرید با استفاده ازآزمایش برش مستقیم [38.2، 2.1، 1401، صفحه 27-47]

س

 • سابروتین USDFLD مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [38.2، 1.1، 1401، صفحه 3-14]
 • سازه‌ی ترکیبی چوبی ـ فولادی بررسی عملکرد سازه ترکیبی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنل کف و دیوار برشی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 23-34]
 • سازه‌ی شبکه‌ی قطری آنالیز تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های شبکه ی قطری بلندمرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 15-28]
 • سازه‌های فراساحلی ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع [38.2، 4.1، 1401، صفحه 3-11]
 • سبکدانه‌ی رس منبسط شده طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا [38.2، 1.1، 1401، صفحه 69-78]
 • ستون فولادی بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم [38.2، 3.1، 1401، صفحه 77-88]
 • ستون کوتاه بررسی اهمیت پارامترهای مؤثر در گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین [38.2، 1.2، 1401، صفحه 77-87]
 • سختی اولیه مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]
 • سخت‌کننده‌ی حلقوی خارجی رفتار اتصال های لوله‌یی X شکل مقاوم شده با حلقه خارجی تحت بار محوری فشاری [38.2، 2.1، 1401، صفحه 63-73]
 • سرعت بازشدگی شکاف اثر توأم نرخ بارگذاری و طول شکاف در مقاومت کششی برزیلی سنگ [38.2، 2.1، 1401، صفحه 87-98]
 • سیستم استنتاج فازی ـ عصبی تطبیقی امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی [38.2، 4.1، 1401، صفحه 13-22]
 • سیستم پوشش جداره بررسی عملکرد سیستم چند لایه ی پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی [38.2، 3.2، 1401، صفحه 79-86]
 • سیستم ترکیبی ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 67-76]
 • سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل تحلیل لرزه‌یی سیستم سد ـ فونداسیون ـ مخزن ـ گسل ـ به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود [38.2، 1.2، 1401، صفحه 39-50]
 • سیستم قاب خمشی فولادی بررسی رفتار قاب خمشی فولادی با اتصال های صلب کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله [38.2، 3.2، 1401، صفحه 3-10]
 • سیستم مبادله‌گر حرارتی مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی [38.2، 2.1، 1401، صفحه 41-50]
 • سیلاب ناگهانی بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • سیلیس کلوئیدی بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • سیمان تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده [38.2، 3.2، 1401، صفحه 11-20]
 • سیمانتاسیون بیولوژیکی بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه یی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 87-98]
 • سناریوهای آتش‌سوزی بررسی رفتار قاب خمشی فولادی با اتصال های صلب کوتاه مرتبه به هنگام زلزله در دو حالت آسیب دیده در آتش پیش از زلزله و آتش سوزی پس از زلزله [38.2، 3.2، 1401، صفحه 3-10]
 • سنگدانه‌ی بازیافتی ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپلین و سنگدانه های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن [38.2، 3.2، 1401، صفحه 21-32]
 • سنگ مادر بررسی پایایی بتن های خودمتراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش" [38.2، 1.1، 1401، صفحه 59-67]
 • سه‌محوری بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه یی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 87-98]
 • سه‌محوری دینامیکی تاثیر حضور لای در رفتار چرخه یی و پساچرخه یی ماسه ی سست اشباع [38.2، 2.1، 1401، صفحه 75-85]
 • سولفات سدیم بررسی پایایی بتن های خودمتراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش" [38.2، 1.1، 1401، صفحه 59-67]

ش

 • شاخص تشخیصی انحنای مود شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود [38.2، 4.2، 1401، صفحه 53-62]
 • شاخص کسر حجمی اختلاط بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری [38.2، 4.2، 1401، صفحه 37-51]
 • شاخص نیرومندی آنالیز تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های شبکه ی قطری بلندمرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 15-28]
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان [38.2، 4.2، 1401، صفحه 83-93]
 • شبکه‌های عصبی کانولوشن شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق [38.2، 2.1، 1401، صفحه 99-108]
 • شبیه‌سازی رویداد گسسته توسعه روشی ترکیبی از مدل سازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز [38.2، 4.2، 1401، صفحه 3-14]
 • شبیه‌سازی عددی مطالعه ی عددی تأثیر هندسه ی سطوح جداری گروه شمع های مخروطی با مقاطع دایروی و مربعی در ظرفیت باربری محوری فشاری و بررسی بازدهی گروه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 61-71]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو توسعه ی مدل ریسک لرزه یی زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز (مطالعه ی موردی: پالایشگاه گازی پارسیان) [38.2، 3.2، 1401، صفحه 33-41]
 • شدت آشفتگی بررسی تأثیرالمان زبری نصب شده در وجه بالادست پایه ی پل در جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت [38.2، 2.1، 1401، صفحه 17-26]
 • شرکت‌های ساختمانی تبیین اثر مؤلفه‌های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 119-129]
 • شکاف‌باند بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه یی سطحی با استفاده از تئوری بلاخ - فلوکه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 53-60]
 • شکست طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]
 • شکست زیرساخت‌ها پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • شمارش حجم یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد [38.2، 1.1، 1401، صفحه 99-108]
 • شمع مخروطی مطالعه ی عددی تأثیر هندسه ی سطوح جداری گروه شمع های مخروطی با مقاطع دایروی و مربعی در ظرفیت باربری محوری فشاری و بررسی بازدهی گروه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 61-71]
 • شناسایی آسیب جداشدگی شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال [38.2، 3.1، 1401، صفحه 53-63]
 • شناسایی آسیب ستون شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود [38.2، 4.2، 1401، صفحه 53-62]
 • شیوه‌ی سفر فعال ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 3-14]

ض

 • ضخامت متغیر مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 169-177]
 • ضریب همبستگی استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس [38.2، 4.2، 1401، صفحه 25-36]

ط

 • طراحی براساس عملکرد ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌یی قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد [38.2، 3.2، 1401، صفحه 67-77]
 • طرح اختلاط بتن سبکدانه‌ی سازه‌یی طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا [38.2، 1.1، 1401، صفحه 69-78]
 • طیف توان تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 89-98]
 • طیف قدرت بررسی تأثیرالمان زبری نصب شده در وجه بالادست پایه ی پل در جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت [38.2، 2.1، 1401، صفحه 17-26]
 • طول فعال طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]
 • طول مهاری طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین‌ لغزش [38.2، 2.1، 1401، صفحه 3-15]

ظ

 • ظرفیت باربری بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم [38.2، 3.1، 1401، صفحه 77-88]
 • ظرفیت باربری قائم ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع [38.2، 4.1، 1401، صفحه 3-11]

ع

 • عدد رینولدز بررسی تأثیرالمان زبری نصب شده در وجه بالادست پایه ی پل در جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت [38.2، 2.1، 1401، صفحه 17-26]
 • عرض مؤثر تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR [38.2، 4.2، 1401، صفحه 63-71]

غ

 • غلظت ثابت بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه یی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 87-98]
 • غلظت نزولی بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه یی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 87-98]

ف

 • فاکتور شکست بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌یی تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته [38.2، 1.1، 1401، صفحه 109-121]
 • فرایندهای مدیریت دانش تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 85-96]
 • فرمول تحلیلی رفتار اتصال های لوله‌یی X شکل مقاوم شده با حلقه خارجی تحت بار محوری فشاری [38.2، 2.1، 1401، صفحه 63-73]
 • فرهنگ ملی تبیین اثر مؤلفه‌های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 119-129]
 • فشار خارجی بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]
 • فشار محوری بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]
 • فشار هیدرواستاتیکی بررسی عملکرد سیستم چند لایه ی پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی [38.2، 3.2، 1401، صفحه 79-86]

ق

 • قاب خمشی ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 67-76]
 • قاب خمشی فولادی بررسی عملکرد سازه ترکیبی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنل کف و دیوار برشی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 23-34]
 • قاب خمشی فولادی بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • قاب خمشی فولادی ارزیابی رفتار لرزه یی قاب های خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی در برابر زلزله‌های متوالی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 131-143]
 • قاب خمشی فولادی ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌یی قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد [38.2، 3.2، 1401، صفحه 67-77]

ک

 • کامپوزیت C‌F‌R‌P بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم [38.2، 3.1، 1401، صفحه 77-88]
 • کانال سهموی مرکب بهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد [38.2، 1.2، 1401، صفحه 155-167]
 • کانیک شکست اثر توأم نرخ بارگذاری و طول شکاف در مقاومت کششی برزیلی سنگ [38.2، 2.1، 1401، صفحه 87-98]
 • کرونا مدل سازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید - 19 [38.2، 2.2، 1401، صفحه 55-65]
 • کف کامپوزیت چوبی ـ فولادی بررسی عملکرد سازه ترکیبی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنل کف و دیوار برشی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 23-34]
 • کل کار جریان بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • کمانش مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 169-177]
 • کنترل پروژه ارائه ی چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با استفاده از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [38.2، 1.1، 1401، صفحه 79-85]
 • کنترل سازه بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • کنترل‌کننده‌ی انطباق‌پذیر کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • کنترل‌کننده‌ی فازی خودتنظیم کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • کنترل لرزه‌یی کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • کنترل نیمه‌فعال کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • کولموگروف ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه ی کنترل تخلیه‌کننده ی تحتانی سد بر پایه ی نظریه ی کولموگروف [38.2، 1.1، 1401، صفحه 123-134]

گ

 • گروه شمع مطالعه ی عددی تأثیر هندسه ی سطوح جداری گروه شمع های مخروطی با مقاطع دایروی و مربعی در ظرفیت باربری محوری فشاری و بررسی بازدهی گروه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 61-71]
 • گشودگی نامنظم ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله ی حوزه ی نزدیک گسل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 29-41]
 • گود بسیار عمیق بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق [38.2، 1.2، 1401، صفحه 15-25]

ل

 • لندفیل بررسی عملکرد سیستم چند لایه ی پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی [38.2، 3.2، 1401، صفحه 79-86]
 • لینک برشی ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 67-76]
 • لوله‌ی مستغرق مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 3-14]
 • لوله‌ی موازی مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 3-14]

م

 • ماتریس مبدأ ـ مقصد یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد [38.2، 1.1، 1401، صفحه 99-108]
 • ماسه بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • ماسه‌ی اشباع ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع [38.2، 4.1، 1401، صفحه 3-11]
 • ماسه‌ی سیلیسی مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه در بتن پودری واکنش پذیر [38.2، 4.1، 1401، صفحه 25-36]
 • ماسه‌ی لای‌دار بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 89-98]
 • ماسه‌ی لای‌دار تاثیر حضور لای در رفتار چرخه یی و پساچرخه یی ماسه ی سست اشباع [38.2، 2.1، 1401، صفحه 75-85]
 • ماشین یادگیری سریع ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌یی محصورشده با الیاف پلیمری FRP [38.2، 2.1، 1401، صفحه 117-129]
 • میان‌مقیاس ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 15-25]
 • متغیر پنهان ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • متغیر شکل توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 65-76]
 • محدودیت‌های فضایی توسعه روشی ترکیبی از مدل سازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز [38.2، 4.2، 1401، صفحه 3-14]
 • مدیریت تقاضا ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • مدیریت دانش تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 85-96]
 • مدیریت مواد زائد مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 47-57]
 • مدل اجزاء محدود تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR [38.2، 4.2، 1401، صفحه 63-71]
 • مدل آزمایشگاهی ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه ی کنترل تخلیه‌کننده ی تحتانی سد بر پایه ی نظریه ی کولموگروف [38.2، 1.1، 1401، صفحه 123-134]
 • مدل المان محدود تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP [38.2، 3.1، 1401، صفحه 89-100]
 • مدل انتخاب لوجیت دوجمله‌یی ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 3-14]
 • مدل پیش‌بینی امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی [38.2، 4.1، 1401، صفحه 13-22]
 • مدل چهاربعدی ارائه ی چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با استفاده از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [38.2، 1.1، 1401، صفحه 79-85]
 • مدل‌سازی مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 47-57]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان تبیین اثر مؤلفه‌های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 119-129]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (B‌I‌M) ارائه ی چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با استفاده از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [38.2، 1.1، 1401، صفحه 79-85]
 • مدل‌سازی المان محدود مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی [38.2، 2.1، 1401، صفحه 41-50]
 • مدل‌سازی عددی بررسی عملکرد سیستم چند لایه ی پوشش عایق شیروانی لندفیل تحت بارگذاری هیدرواستاتیکی خارجی [38.2، 3.2، 1401، صفحه 79-86]
 • مدل‌سازی نیروی اجتماعی توسعه روشی ترکیبی از مدل سازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز [38.2، 4.2، 1401، صفحه 3-14]
 • مدل لوجیت دوگانه مدل سازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید - 19 [38.2، 2.2، 1401، صفحه 55-65]
 • مدل لوجیت رتبه‌یی مدل سازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید - 19 [38.2، 2.2، 1401، صفحه 55-65]
 • میراگر M‌R کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم [38.2، 4.1، 1401، صفحه 73-84]
 • میراگر لزج غیرخطی بررسی کمّی تاب‌آوری لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای لزج غیرخطی تحت زلزله ثانویه [38.2، 1.2، 1401، صفحه 51-65]
 • مسائل ترموالاستودینامیک تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی [38.2، 4.2، 1401، صفحه 15-24]
 • مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبکدانه طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا [38.2، 1.1، 1401، صفحه 69-78]
 • مصالح ایزوتروپ جانبی تحلیل استاتیکی پوسته ی استوانه‌یی ایزوتروپ جانبی چندلایه ی سه‌بُعدی متقارن با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان [38.2، 3.1، 1401، صفحه 3-14]
 • مصالح بازیافتی ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی و ژئوگرید با استفاده ازآزمایش برش مستقیم [38.2، 2.1، 1401، صفحه 27-47]
 • مصالح مدرج تابعی تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی [38.2، 4.2، 1401، صفحه 15-24]
 • مصالح همسانگرد جانبی تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی [38.2، 4.2، 1401، صفحه 15-24]
 • مطالعه‌ی موردی مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 27-40]
 • معیار همبستگی مودال شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال [38.2، 3.1، 1401، صفحه 53-63]
 • مقاطع سپری‌شکل مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]
 • مقاومت بررسی تأثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس در پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده‌ی غلتکی در سیکل‌های متناوب ذوب ـ یخبندان [38.2، 1.2، 1401، صفحه 145-154]
 • مقاومت الکتریکی بررسی تأثیر الیاف هیبریدی در مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن [38.2، 1.2، 1401، صفحه 109-118]
 • مقاومت بتن سبکدانه در برابر حرارت بالا طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا [38.2، 1.1، 1401، صفحه 69-78]
 • مقاومت برشی زهکشی‌نشده تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده [38.2، 3.2، 1401، صفحه 11-20]
 • مقاومت بیرون‌کشش ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 121-130]
 • مقاومت خاک رس آلوده به نفت بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه ی مسجدسلیمان) [38.2، 4.2، 1401، صفحه 73-81]
 • مقاومت خمشی بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه یی مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 35-46]
 • مقاومت روانگرایی تاثیر حضور لای در رفتار چرخه یی و پساچرخه یی ماسه ی سست اشباع [38.2، 2.1، 1401، صفحه 75-85]
 • مقاومت فشاری ستون‌های بتنی دایره‌یی ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌یی محصورشده با الیاف پلیمری FRP [38.2، 2.1، 1401، صفحه 117-129]
 • مقاومت نهایی رفتار اتصال های لوله‌یی X شکل مقاوم شده با حلقه خارجی تحت بار محوری فشاری [38.2، 2.1، 1401، صفحه 63-73]
 • مقاوم‌سازی تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP [38.2، 3.1، 1401، صفحه 89-100]
 • مقاوم‌سازی لرزه‌یی مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تخمین هزینه‌ی مقاوم‌سازی لرزه‌یی ساختمان‌های مصالح بنایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 27-37]
 • میکروسکوپ الکترونی مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه در بتن پودری واکنش پذیر [38.2، 4.1، 1401، صفحه 25-36]
 • مکش بافتی اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • منحنی تنش ـ کرنش افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بُعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری [38.2، 3.2، 1401، صفحه 55-65]
 • منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک اندازه گیری پیوسته ی درجه ی اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب - خاک [38.2، 2.1، 1401، صفحه 109-115]
 • مهارگذاری بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق [38.2، 1.2، 1401، صفحه 15-25]
 • مهندسی ارزش امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی [38.2، 4.1، 1401، صفحه 13-22]
 • موانع لرزه‌یی بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه یی سطحی با استفاده از تئوری بلاخ - فلوکه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 53-60]
 • مونت‌کارلو بررسی اهمیت پارامترهای مؤثر در گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین [38.2، 1.2، 1401، صفحه 77-87]

ن

 • ناکاملی بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]
 • نانوسیلیس بررسی تأثیر اندازه و مقدار ذرات نانوسیلیس در پارامترهای مقاومتی و دوام بتن متراکم شده‌ی غلتکی در سیکل‌های متناوب ذوب ـ یخبندان [38.2، 1.2، 1401، صفحه 145-154]
 • ناهمسانی مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [38.2، 1.1، 1401، صفحه 3-14]
 • نرم افزار آباکوس بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]
 • نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی [38.2، 3.1، 1401، صفحه 15-25]
 • نزدیک گسل ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله ی حوزه ی نزدیک گسل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 29-41]
 • نسبت کرنش مسطح بررسی محدوده های تحت تأثیر کنج مقعر قائم و تعیین نسبت کرنش مسطح در گودبرداری های بسیار عمیق [38.2، 1.2، 1401، صفحه 15-25]
 • نسبت کم طول دهانه به عمق ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 67-76]
 • نظریه‌ی ارزش ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • نظریه‌ی داده‌بنیاد مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 27-40]
 • نقص بررسی و مقایسه ی مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم [38.2، 3.1، 1401، صفحه 77-88]
 • نمودار شکنندگی آنالیز تاب‌آوری لرزه‌یی سازه‌های شبکه ی قطری بلندمرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 15-28]
 • نمونه‌ی آزمایشگاهی بررسی عددی کمانش خطوط لوله ی فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی [38.2، 1.1، 1401، صفحه 135-143]
 • نویز استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس [38.2، 4.2، 1401، صفحه 25-36]

و

 • وابستگی به خودروی شخصی مدل سازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی در وابستگی به خودروی شخصی [38.2، 2.2، 1401، صفحه 67-77]
 • واقعیت افزوده (A‌R) ارائه ی چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با استفاده از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان [38.2، 1.1، 1401، صفحه 79-85]
 • ویروس کوید ۱۹ ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 3-14]
 • ویژگی حساس به آسیب استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس [38.2، 4.2، 1401، صفحه 25-36]

ه

 • هیدروگراف مثلثی بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار [38.2، 1.1، 1401، صفحه 145-155]
 • هیسترزیس دوخطی تخمین بیشینه‌ی پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه‌ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل [38.2، 2.2، 1401، صفحه 89-98]
 • هنجار ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا (نمونه موردی: طرح ترافیک زوج یا فرد تهران) [38.2، 3.1، 1401، صفحه 41-52]
 • هندسه‌ی سطوح جداری مطالعه ی عددی تأثیر هندسه ی سطوح جداری گروه شمع های مخروطی با مقاطع دایروی و مربعی در ظرفیت باربری محوری فشاری و بررسی بازدهی گروه [38.2، 4.1، 1401، صفحه 61-71]
 • هوش مصنوعی ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌یی محصورشده با الیاف پلیمری FRP [38.2، 2.1، 1401، صفحه 117-129]

ی

 • یادگیری عمیق شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق [38.2، 2.1، 1401، صفحه 99-108]
 • یادگیری عمیق شناسایی ترک در اعضاء بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار - رمزگشا بر پایه ی یادگیری عمیق [38.2، 2.2، 1401، صفحه 79-88]
 • یادگیری ماشین پیامدهای اجتماعی شکست زیرساخت‌ها: محاسبه‌ی ارزش زندگی آماری برای تحلیل تاب‌آوری جامعه در ایران [38.2، 1.2، 1401، صفحه 99-108]
 • یادگیری ماشین مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تخمین هزینه‌ی مقاوم‌سازی لرزه‌یی ساختمان‌های مصالح بنایی [38.2، 1.2، 1401، صفحه 27-37]
 • یادگیری ماشین بررسی اهمیت پارامترهای مؤثر در گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین [38.2، 1.2، 1401، صفحه 77-87]
 • یادگیری ماشین شناسایی ترک در اعضاء بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار - رمزگشا بر پایه ی یادگیری عمیق [38.2، 2.2، 1401، صفحه 79-88]
 • یادگیری ماشین مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملاً پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان [38.2، 2.2، 1401، صفحه 99-110]