دوره و شماره: دوره 35.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398، صفحه 1-164 

یادداشت فنی

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد خاکریز مسلح‌شده روی حفره کم عمق

صفحه 115-121

10.24200/j30.2018.2026.2070

رضا پورحسینی؛ علی صالحی رضا آبادی؛ کاوه سعیدنیا