دوره و شماره: دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 3-75 
بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار

صفحه 27-33

صمد دهقانی اسکویی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی