نویسنده = عبدالرضا کبیری سامانی
مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 49-60

10.24200/j30.2019.53845.2592

نگار محبعلی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ بیژن برومند


شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 27-35

10.24200/j30.2019.51942.2444

محمد رمضانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیاچهر بهفرنیا


پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 37-47

10.24200/j30.2018.50627.2334

مصطفی فاضلی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


مدل‌سازی عددی جریان در کانال‌های پیچان‌رودی با مقطع مرکب ذوزنقه‌یی

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 75-83

10.24200/j30.2018.2028.2066

فاطمه فرشی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدرضا چمنی؛ حسین عطوف


تحلیل قابلیت اطمینان روابط تخمین عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها

دوره 34.2، شماره 3.2، آذر 1397، صفحه 23-31

10.24200/j30.2018.1400

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیلوفر مهین پرور؛ امین سلامتیان


تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 85-92

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدرضا حجازی طاقانکی؛ مسعود آقاجان عبداله؛ حجت اسماعیلی


الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 13-21

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ محمد حسن سعیدی