نویسنده = ابوالحسن وفائی
بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 3-12

مرتضی خرمی؛ ابوالحسن وفائی؛ احمدامین خلیلی طبس


بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 27-33

صمد دهقانی اسکویی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی


محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 43-50

محسن قبدیان؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی