نویسنده = مصطفی زین الدینی
کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 109-118

حمید متین نیکو؛ مصطفی زین الدینی؛ همایون استکانچی؛ سید مهدی اندرامی


مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-24

محمد پیکانو؛ مصطفی زین الدینی؛ محمد معتمدی