نویسنده = جعفر حسن پور
بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 129-136

10.24200/j30.2017.2228.2140

عاطفه قره شیخ لو؛ اکبر چشمی؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور


بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به‌عمل‌آوری خاک در تونل‌سازی با E‌P‌B-T‌B‌M

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 89-97

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشگری پور؛ جعفر حسن پور