نویسنده = مصطفی شریف زاده
مدل‌سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته‌ی سنگی با استفاده از شبکه‌ی شکستگی مجزا

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-116

مصطفی شریف زاده؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی


بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 63-68

امیر عبدالله ایران‌زاده؛ مصطفی شریف زاده؛ محسن شریفی