نویسنده = محمد حیدرزاده
ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 45-57

محمد حیدرزاده؛ محرم دولتشاهی پیروز؛ ناصر حاجی زاده ذاکر؛ محمد مختاری


استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 77-88

محمد حیدرزاده؛ علی‌اصغر میرقاسمی؛ سید منصور اعتمادزاده