نویسنده = علی اکبر صالحی
گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، مهر 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی