نویسنده = حسین سلطانی جیقه
بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 75-86

10.24200/j30.2020.55141.2705

علی اکبر احترامی؛ حسین سلطانی جیقه؛ امیرحسن رضائی فرعی


مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک‌های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز

دوره 36.2، شماره 1.1، خرداد 1399، صفحه 117-126

10.24200/j30.2018.50116.2287

حسین سلطانی جیقه؛ چیا زارعی؛ کاظم بدو


مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 65-74

سینا ساسانیان؛ عباس سروش؛ حسین سلطانی جیقه