نویسنده = A. T‌a‌j‌i‌k D‌a‌v‌o‌u‌d‌i
ارائه یک روش پوش‌اور بهنگام شونده برای تحلیل لرزه‌یی ساختمان‌های با پلان نامتقارن

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 39-49

رضا عباس نیا؛ فؤاد مهاجری ناو؛ علیرضا تاجیک داوودی


ارائه‌ی روشی ترکیبی در تخمین طیف غیرکشسان به‌منظور تعیین جابجایی هدف به روش ۲N

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 61-69

رضا عباس نیا؛ محمدمهدی مداح؛ علیرضا تاجیک داود آبادی