کلیدواژه‌ها = بارگذاری تناوبی
مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-24

محمد پیکانو؛ مصطفی زین الدینی؛ محمد معتمدی


مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 65-74

سینا ساسانیان؛ عباس سروش؛ حسین سلطانی جیقه