کلیدواژه‌ها = ریزساختار
بررسی تأثیر سیمان در بهسازی خاک رسی آلوده به ماده آلی آنتراسن

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 39-48

10.24200/j30.2018.1256

محمد مهدی خلوصی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبداللهی


بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی