کلیدواژه‌ها = مطالعه‌ی عددی
مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 157-166

10.24200/j30.2021.57067.2892

منصور شریعتی؛ مهدی خداپرست؛ حامد بایسته؛ امیر خوش گفتار


بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 151-158

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


رفتار لرزه‌یی میان‌قاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح تحت اثر هم‌زمان نیروهای داخل و خارج از صفحه

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 109-119

محسن علی نژاد؛ مسعود سلطانی محمدی؛ عباسعلی تسنیمی