کلیدواژه‌ها = F‌R‌P
تأثیر مقاومت بتن و چسبندگی F‌R‌P در رفتار تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت‌شده با F‌R‌P

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 87-96

محمود نادری؛ شهریار وجدانی طباطبایی


تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مریم محمدی انایی؛ داود مستوفی نژاد


اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 55-64

سید محسن پیرایش؛ محمدرضا اصفهانی