مقایسه ی رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با کمینه و بیشینه ی آرماتور کششی طولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

خصوصیات الیاف‌ها و میلگردهای طولی، تأثیر مثبتی در خصوصیات خمشی تیرهای بتن‌آرمه دارند. در نوشتار حاضر، تأثیر دو نسبت متفاوت آرماتور طولی )کمینه و بیشینه( در خواص خمشی و نحوه‌ی گسترش ترک‌های تیرهای الیافی به صورت آزمایشگاهی بررسی و نتایج آنها با تیرهای بتنی معمولی مقایسه شده‌اند. ۸ عدد تیر ساخته شدند، که تیرهای گروه اول، شامل ۲ تیر بتن معمولی مرجع و گروه‌های دوم تا چهارم، هم شامل ۶ تیر بتن الیافی مسلح شده با درصد حجمی الیاف فولادی برابر ۵/۰، ۰/۱ و ۵/۱ بودند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که بار ترک‌خوردگی، مقاومت خمشی، شکل‌پذیری و جذب انرژی تیرهای بتن الیافی نسبت به تیرهای بتن معمولی مشابه خود بهبود یافته است. بیشترین نسبت شکل‌پذیری در میان نمونه‌های ساخته شده با آرماتور کششی کمینه و ۱\٪ الیاف با افزایش ۳۰\٪ نسبت به نمونه‌ی مشابه غیرالیافی مشاهده شده است. ضمناً افزودن ۵/۰، ۰/۱ و ۵/۱ درصد الیاف فولادی به ترتیب باعث افزایش ۱۶، ۲۳ و ۲۹ درصد مقاومت خمشی نسبت به تیرهای بدون الیاف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of flexural behavior and cracking pattern of RC and SFRC beams reinforced with minimum and maximum longitudinal tensile bars

نویسندگان [English]

  • H. Hasanzade
  • M. K. Sharbatdar
F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌e‌m‌n‌a‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

The flexural performance of steel fiber reinforced concrete (SFRC) is significantly influenced by fiber properties such as fiber quality, shape, aspect ratio, orientation, and distribution. Digital image processing is an optical and non-contact measurement method that can determine the extent of sample size and deformation under any loading conditions. In this paper, eight reinforced concrete beams with and without steel fibers were selected, including four separate groups containing different volumetric percentages of steel fibers, designed and loaded with four-point bending test in accordance with the rules of ACI 318-19 design regulations. The first group consisted of two ordinary concrete beams as reference samples and six other concrete beams reinforced with steel fiber with a percentage of 0.5, 1.0, and 1.5%. Different longitudinal reinforcements (one state of minimum reinforcement and one state of maximum reinforcement in accordance with the provisions of the design regulations) were examined and analyzed in these specimens. Strain gauges were installed on the longitudinal bars to measure the strain during the loading process. Experimental results showed that the loads, flexural strength, ductility, and energy absorption of fiber-reinforced concrete beams were improved compared to similar conventional concrete beams. The highest ductility ratio among the samples made with tensile reinforcement was observed in the beam with a minimum longitudinal bar and 1.0% of fibers. The ductility of this sample was 30% higher than the similar non-fibrous sample with minimum longitudinal tensile reinforcement. The results showed that the ratio of ductility of the sample with maximum tensile reinforcement was decreased up to 46% compared to the companion beam with minimum tensile reinforcement. Significant increases in flexural strength, equal to 16, 23, and 29%, respectively, were observed in beams with minimum tensile reinforcement and containing steel fibers 0.5, 1.0, and 1.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel fibers
  • Ductility
  • Flexural strength
  • Fiber concrete
  • Energy absorption
  • minimum tensile reinforcement