مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 3-11

حمید رضا فرشچی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری


مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، مهر 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


اولویت‌های تحقیقات انرژی در کشور

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 3-11


هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 3-3


اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان


بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 9-14

زهرا تویسرکانی؛ جلال الدین شایگان؛ علیرضا صادقی


تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، فروردین 1387، صفحه 9-12

ایران عالم زاده؛ سرا... گالشی؛ محمد حسینی؛ نورمحمد تربتی نژاد


مدل‌سازی رفتار سخت‌شدگی المان‌های بتن مسلح تقویت شده با FRP در کشش خالص

دوره 2-26، شماره 2، مهر 1389، صفحه 11-19

سارا رهنمای سپهر؛ مسعود سلطانی‌محمدی


کاربرد شبکه‌ی عصبی مصنوعی در مدل‌های انتخاب وسیله

دوره 25، شماره 51.1، دی 1388، صفحه 11-18

مرضیه فراست؛ محمد کرمانشاه