مطالعه عددی عوامل موثر بر اندرکنش حرارتی شمع‌های انرژی در گروه شمع انرژی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

امروزه انرژی زمین گرمایی که می‌توان آن را از طریق شمع‌های انرژی از توده خاک استحصال نمود، به عنوان یک منبع انرژی پاک و تجدید پذیر برای گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها شناخته می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اندرکنش حرارتی بین گروه شمع انرژی و تاثیر آن بر کاهش انرژی استحصالی از خاک می‌باشد. با استفاده از روش المان محدود پارامترهایی همچون تخلخل خاک، سرعت سیال، قطر و طول شمع و همچنین نسبت فاصله میان شمع‌ها به قطرشان مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده با کاهش اندرکنش حرارتی در گروه شمع انرژی، میزان انرژی استحصالی افزایش خواهد یافت. می‌توان مشاهده نمود که با افزایش تخلخل خاک و قطر شمع میزان اندرکنش حرارتی کاهش می‌یابد و از این رو افزایش میزان انرژی استحصالی مشاهده می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده طول شمع و سرعت سیال در میزان اندرکنش حرارتی تاثیر اندکی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A numerical study on effective parameters on the thermal interaction of energy pile group

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ibrahim Danish 1
  • Mohammad Amir Kiani Fordoei 2
  • Mohammad NorouzOliaei 3
1 MSc Student of Geotechnical Department, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modarres University
3 Geotechnical Div. Civil Eng. Dep.Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

Global population growth and industrialisation over the past two centuries have been increased the tendency toward increased use of fossil fuels. The rising trend in greenhouse gas emissions brought on by the usage of fossil fuels has contributed to global warming and, as a result, increased environmental hazards. Geothermal energy is a substantial source of clean, sustainable, and renewable energy that is utilized extensively for building heating and cooling and has a big impact on reducing greenhouse gas emissions. Energy piles as a convenient and efficient energy geo-structure receiving a lot of attention worldwide for use in building heating and cooling. Investigating the variables influencing the thermal interaction between the group of energy piles and its impact on reducing the extracted energy from the energy pile group is the goal of this study. The soil porosity, mass flow rate of the circulating fluid, pile diameter, pile length, and pile position have all been investigated using the COMSOL Multiphysics Software. The analysis of the simulation data reveals that as energy piles' diameters increase, so does the amount of extracted energy. The amount of energy extracted is significantly influenced by the soil's porosity, which causes thermal interaction to decrease and energy extraction to increase as porosity increases. It was found that the amount of energy extracted is not significantly affected by the mass flow rate of the fluid circulating in the pipe. If the amount of extracted energy calculated with respect to the pile length, as the length of the pile increases, the average energy extracted per meter of the pile decreases and tends to a constant value. When the pile diameter is kept constant, pile interaction tends to be reduced by increasing the ratio of the pile diameter to the pile spacing (s/D), and as a result, the amount of energy extracted increased. In the group of energy piles, it has also been found that the corner piles are the most and the center piles are the least effective piles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermal energy
  • Energy pile group
  • Extracted energy
  • Heat Interaction
  • Heat transfer in soil