تعداد مقالات: 1753
1526. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 1.2، بهار 1397، صفحه 151-160


1527. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 150-160


1528. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 149-158


1529. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 147-156


1530. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-154


1531. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 151-160


1532. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.2، زمستان 1393، صفحه 150-158


1533. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 147-156


1534. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 140-149


1535. شناسنامه و فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 138-138


1536. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 155-164


1548. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 96-100


1549. معرفی کتاب

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 95-97