پرسش‌های متداول

نامه معرفی نامه از طرف استاد راهنما مبنی بر تأیید به عنوان نویسنده مسئول مقاله چیست؟

در صورتی که دانشجو مقاله را در سایت ارسال می کند استاد راهنما در نامه ی تعهدنامه به سردبیر ذکر نمایند که دانشجو آقای/خانم مهندس ..... به عنوان نویسنده مسئول مورد تأیید می باشند و امضا نمایند.

فایل نهایی مقالاتی که در نوبت چاپ قرار دارند چه زمانی بر روی سایت گذاشته می شود؟

مقالاتی که در نوبت چاپ قرار دارند بعد از ارسال پروف و تأیید نهایی نویسندگان و پس از اتمام مراحل صفحه آرایی به مرور در سایت مجله بارگذاری می شود.