اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1751
تعداد پذیرش 629
تعداد عدم پذیرش 705

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 36 %