اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1787
تعداد پذیرش 643
تعداد عدم پذیرش 722

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 36 %