اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

سردبیر

دکتر محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

ghaemiansharif.edu
66164242

اعضای هیات تحریریه

دکتر بیتا آیتی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ayati_bi
ayati_bimodares.ac.ir
82883328

دکتر همایون استکانچی

سازه - زلزله دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~stkanchi/
stkanchisharif.edu
66005818

دکتر فرهاد بهنام فر

مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی اصفهان

behnamfar.iut.ac.ir/fa
farhadcc.iut.ac.ir
031- 33913844

علی پاک

ژئوتکنیک استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~pak/
paksharif.edu
66164225

دکتر مسعود تجریشی

گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشیار مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~civilinfo/civil/civil.sharif.ir/tajrishy.html
tajrishysharif.edu
66164029

وهب توفیق

مهندسی سازه دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~toufigh/
toufighsharif.edu
66164231

دکتر حسن حاجی کاظمی

سازه های بتن آرمه استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemium.ac.ir
8815100

دکتر امیررضا خویی

سازه و زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~arkhoei/
arkhoeisharif.edu
6601 4828

محمد دلنواز

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه خوارزمی

eng.khu.ac.ir/cv/312/delnavaz/
delnavazkhu.ac.ir

حسین رحامی

سازه دانشیار، دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hrahami
hrahamiut.ac.ir
61112291

دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی

سازه و زلزله استاد مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~rofooei/#research
rofooeisharif.edu
66164233

امیر صمیمی

حمل و نقل دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~asamimi/
asamimisharif.edu
66164251

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

talebshirazu.ac.ir
0711- 6287505

محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~ghaemian/
ghaemiansharif.edu
66164242

هوشنگ کاتبی

ژئوتکنیک دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?katebi
katebitabrizu.ac.ir
041 3392553

دکتر محمدتقی کاظمی

سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

kazemisharif.edu
66164237

دکتر علی کاوه

سازه استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir

محمدجواد کتابداری

هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/ketabdar
ketabdaraut.ac.ir
64543111

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

mkermansharif.edu
66022727

موسی محمودی

سازه و زلزله استاد، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

m.mahmoudisru.ac.ir
22970021

حسن میرزابزرگ

سازه دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

profile.kntu.ac.ir/~mirzabozorg
mirzabozorgkntu.ac.ir
88779623

علی نورزاد

مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392133
a_noorzadsbu.ac.ir
73932487

جواد واثقی امیری

سازه و زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370368
vaseghinit.ac.ir
011-3232071

ابوالحسن وفائی

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty.php?name=vafai
vafaisharif.edu
-

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

me.aut.ac.ir/Eslami.htm
eslamiaut.ac.ir
64543416

عباس افشار

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7323/Dr.-Afshar,-Abbas
a_afshariust.ac.ir
77240398

h-index: 35  

عباس انواری

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/abbas-anvari/
anvarisharif.edu
6616 4512

اعظم ایرجی زاد

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/azam-iraji-zad/
irajisharif.edu
6616 4513

داور بقاعی

شیمی استاد دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

ch.sharif.edu/~chinfo/boghaih.html
dboghaeisharif.edu
66165306

یحیی تابش

علوم ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~tabesh/
tabeshsharif.ir
6616 5624

جعفر توفیقی داریان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/towfighi
towfighimodares.ac.ir
82883311

h-index: 27  

حسن حاجی کاظمی

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/
hkazemium.ac.ir
8815100

غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356

h-index: 26  

یدالله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~boroushaki/
saboohisharif.edu
6616 4512

h-index: 66072723  

سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

مجید صادق آذر

راه و ساختمان استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/msadegha/?ac=article
msadeghaut.ac.ir
88090544

علی اکبر صالحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

talebshirazu.ac.ir
0711-6473499

دکتر محمدرضا عارف

مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

ee.sharif.edu/~aref/
arefsharif.edu
66165935

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر علی کاوه

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

mkermansharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

استاد دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران

anrmokanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

mashayeksharif.ac.ir
66165856

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

دکتر رضا مکنون

مهندسی منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=maknoon
maknoonaut.ac.ir
64543015

دکتر امیرهوشنگ مهریار

روانشناسی استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

mehryarsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

معماری و شهرسازی استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375077
h_nadimisbu.ac.ir

مهندسی عمران

کارشناس نشریه

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری کارشناس امور اجرایی، دانشگاه صنعتی شریف

sharifjournalsgmail.com
66164093