تعداد مقالات: 1747
156. بررسی نیازهای لرزه یی سازه های دارای جداگر لرزه یی در اثر زلزله های حوزه نزدیک پالس گونه

دوره 33.2، شماره 2.2، تابستان 1396، صفحه 3-12

10.24200/j30.2017.4555

محمودرضا شیراوند؛ مجید برارنیا؛ رضا راستی اردکانی؛ پویا زرپرور


158. بررسی حساسیت لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب تونلی به خروج از مرکزیت جرم در پلان

دوره 33.2، شماره 3.2، پاییز 1396، صفحه 3-16

10.24200/j30.2017.20109

وحید محسنیان؛ سهیل رستمکلایی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ سید بهرام بهشتی اول


160. فهرست فارسی مقالات

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 2-2


161. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 2-2


162. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 2-2


163. فهرست مقالات به فارسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 2-3


164. فهرست مقالات

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 1-1


165. فهرست مقالات

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 1-1


166. فهرست مقالات

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 1-1


167. فهرست مقالات

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 1-1


168. فهرست مقالات

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 1-1


169. فهرست مقالات

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 1-1


170. فهرست مقالات

دوره 19، شماره 23، بهار 1382، صفحه 1-1


171. فهرست مقالات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 1-1


172. فهرست مقالات

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 1-1


173. فهرست مقالات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 1-1


174. فهرست مقالات

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 1-1


175. فهرست مقالات

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 1-1