نویسنده = سیدمرتضی سیدریحانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 17-23

محمدعلی صفرخانیان؛ سیدمرتضی سیدریحانی؛ ناصر ورهرام


2. بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 3-6

سیدمرتضی سیدریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی