نویسنده = مهدی بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 35-39

حسین جهانخواه؛ مهدی بهزاد؛ محمدعلی قناد