نویسنده = مسعود قدسیان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل

دوره 36.2، شماره 1.2، بهار 1399، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.50827.2349

افسانه نوبخت دلیر؛ مسعود قدسیان؛ مجتبی مهرآیین


2. بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آبشکن تیغه‌ای قرار گرفته در موقعیتهای مختلف قوس 90 درجه

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 13-22

10.24200/j30.2018.1348

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ سیدمحمدامین نجیبی


3. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آب شکن های سری سرسپری جاذب در مسیر مستقیم

دوره 33.2، شماره 3.1، پاییز 1396، صفحه 13-20

10.24200/j30.2017.20074

مهدی حسینی؛ محمد واقفی؛ مسعود قدسیان