کلیدواژه‌ها = بارجانبی
بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح‌شده با ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 89-98

محمد علی زمردیان؛ حمید صادقی


بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-101

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حبیب آذرنیا شاهگلی؛ محمدحسین محصل